KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 4

VERTİGO İLE İLGİLİ TÜRKÇE İNTERNET KAYNAKLI BİLGİLERİN KALİTE VE OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Yonca COLUK1
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye Amaç: Bu çalışmada, Türkçe websitelerindeki baş dönmesi ile ilgili bilgilendirme metinlerinin kalite ve okunabilirliklerini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Baş dönmesi ile ilgili en sık kullanılan 3 arama kelimesi; baş dönmesi, vertigo ve denge bozukluğu Google arama motorunda aratıldı ve her biri için çıkan ilk 30 websitesi incelendi. Toplamda 79 site yazarlarına göre doktor sitesi, haber sitesi, Sağlık ile ilişkili siteler ve kişisel siteler şeklinde 4 ayrı gruba ayrıldı. DISCERN ölçeği kullanılarak incelenen metinlerin kalitesi değerlendirildi. Ateşman ve Çetinkaya- Uzun formülleri ile de okunabilirlik düzeyleri ortaya kondu.

Bulgular: Tüm sitelerin Ateşman okunabilirlik formülüne göre okunabilirlik puanı ortalama 69,48±8,84 olup orta güçlüktedir. Çetinkaya-Uzun okunabilirlik formülüne göre tüm sitelerin okunabilirlik puanları 50,8 ile 64 arasında değişmekte olup, ortalama 57,21±2,62 puan olarak bulunmuştur ve eğitim düzeyi 5-6 ve 7. Sınıf düzeyindedir. İnternet sitelerine göre Ateşman ve Çetinkaya-Uzun okunabilirlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Toplam DISCERN puanı ortalama 2,02±0,34 olarak saptanmış olup, orta seviyededir.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre DISCERN puanı ortalama 2,02 (2-4 orta seviye) olarak saptanmıştır. DISCERN ölçeğine göre en düşük puanlamaları alan başlıklar, websitelerinin sık sık güncellenmeleri sağlanarak mevcut bilgilere eklenmelidir. Sağlıkla ilgili websiteleri hazırlanırken sunulan içeriklerde dilin anlaşılabilir olmasına ve halkın anlayabileceği şekilde yazılmasına dikkat edilmelidir. Anahtar Kelimeler : Baş dönmesi, internette sağlık bilgilendirmesi, okunabilirlik, sağlık bilgilendirme kalitesi, vertigo