KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 3

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HASTALIK ŞİDDETİ İLE SİSTEMİK İMMÜN İNFLAMATUAR İNDEKS VE ÜST HAVA YOLU DARLIK SEVİYESİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

Dr. Hilal YÜCEL1, Dr. Mehmet Akif ALAN1, Dr. Mehmet MERMER2, Dr. Abitter YÜCEL1, Dr. Muhammed Talha YİĞİT1, Dr. Berat DEMİRCİ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Konya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Konya Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Konya, Türkiye
Amaç: Oksidatif stres ve hava yolu inflamasyonunun obstruktif uyku apne sendromunun (OUAS) patofizyolojisinde önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Biz de bu çalışmada OUAS hastalarında sistemik immün inflamatuar indeks (SII) parametresi ile apne hipopne indeksi (AHI) ve üst hava yolu darlık seviyeleri arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya çıkartmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntemler: Eylül 2021 ile Mayıs 2022 tarihleri arasında hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğinde polisomnografi testi yapılarak OUAS (AHI≥5) ve basit horlama (AHI<5) tanısı konulan ve kulak burun boğaz (KBB) polikliniğine muayene için yönlendirilen hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların polisomnografi test ve kan hemogram parametre sonuçları ile endoskopik muayene bulguları kayıt altına alındı. AHI 5 ve üzerinde olan hastalar OUAS grubu, AHI 5'in altında olanlar ise kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Çalışmamıza toplam 165 hasta dahil edildi. OUAS grubunda 87 hasta var iken kontrol grubunda 78 hasta vardı. OUAS grubunda ortanca SII değeri 509,625 iken kontrol grubunda 417,644 idi ve iki grup arasında SII açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Kontrol ile OUAS grupları arasında Nötrofil LEnfosit Oranı (NLO) ve Platelet Lenfosit oranı (PLO) açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Üst solunum yolu darlık seviyesi sayısı ile NLO, PLO, AHI ve SII arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p>0,05).

Sonuç: Bu çalışmada OUAS ve kontrol grubu arasında SII açısından anlamlı bir fark yoktu. Ayrıca SII ile AHI ve üst solunum yolu darlık sayısı arasında da anlamlı bir ilişki tespit etmedik. Bu alanda OUAS ile SII arasındaki ilişkiyi inceleyen ve ek komorbid hastalıklar açısından homojen gruplardan oluşan prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler : Obstruktif uyku apne sendromu, sistemik immün inflamatuar indeks, oksidatif stres