KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 2

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ, MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİNİN LARİNKS KANSERLERİNDE KIKIRDAK İNVAZYONUNU SAPTAMADA KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet BİRİNCİ 1, MD; Fatma BEYAZAL ÇELİKER 2, MD; Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI 1, MD; Tuğba YEMİŞ 1, MD; Osman KUPİK 3, MD; Suat TERZİ 4, MD; Metin ÇELİKER 1, MD; Recep BEDİR 5, MD; Zerrin ÖZERGİN COŞKUN 1, MD; Emine DEMİR 6, MD; Engin DURSUN 7, MD;
1Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Otorhinolaryngology, Rize, Turkey
2Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Radiology, Rize, Turkey
3Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Nuclear Medicine, Mugla, Turkey
4Imperial Hospital, Otorhinolaryngology, Trabzon, Turkey
5Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Pathology, Rize, Turkey
6Altunbaş University Faculty of Medicine, Otorhinolaryngology, Istanbul, Turkey
7Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey
Amaç: Larinks kanseri cilt tümörlerinden sonra baş boyun bölgesinin en sık görülen maligniteleridir. Kıkırdak invazyonu larinks kanserlerinin evrelemesinde önemli bir özelliktir. Bu çalışmada larinks kanserlerinde sıkça kullanılan görüntüleme yöntemlerinden PET/BT, BT, ve MRG"nin kıkırdak invazyonunu saptamadaki rolü incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 2014-2018 tarihleri arasında total larenjektomi operasyonu uygulanmış 33 hastanın dosyası retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya PET/BT, BT, ve MRG tetkiklerinin tamamının olduğu 11 hastanın verileri analiz edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların operasyon öncesi yapılan görüntüleme yöntemleri baş boyun kanserleri konusunda tecrübeli, hasta verilerinin gizlendiği, bir radyolog ve bir nükleer tıp uzmanı tarafından kıkırdak invazyonu açısından tekrar değerlendirildi. Değerlendirme sonuçları histopatolojik inceleme sonuçlarıyla karşılaştırılarak hata matrisi oluşturuldu.

Bulgular: Bir hariç tüm hastalar erkekti (%91). Ortalama yaş 64 (51-80) yıldı. Biri hariç tüm hastaların sigara kullanım öyküsü mevcuttu. TNM evresi 6 hastada T4a, 4 hastada T2, 1 hastada T3 idi. İki hasta radyoterapi sonrası nüks nedeniyle kurtarma cerrahisi uygulanmıştı. En sık tümör lokalizasyonu transglottik bölgeydi. PET/BT, BT, MRG yöntemleri için sensitivite %83.3; spesifite %80, %60, %40; pozitif prediktif değer %83.3, %75, %62.5; negatif prediktif değer %80, %72.7, %66 ve doğruluk %81.8, %72,7, %63.6 olarak saptandı.

Sonuçlar: Spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değer açısından PET/CT en iyi, MRG ise en kötü skora sahip oldu. Anahtar Kelimeler : Larinks karsinomu, Bilgisaylı Tomografi, Magnetik Rezonans Görüntüleme, Pozitron Emisyon Tomografi