KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 4

VERTİJİNÖZ BELİRTİLERİ OLAN HASTALARDA KULAK ZARI ISILARI

Mehmet Mazhar ÇELİKOYAR 1, MD; Zeynep Serra YÜREKLİ 2, MD; Tuğçe BOTANLIOĞLU 3, MD;
1Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Turkey
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Turkey
3İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Turkey
Amaç: Bu çalışmada vertigosu olan hastaların sağ ve sol kulak ısılarının arasındaki farkların incelenmesi amaçlanmıştır. İkinci bir amaç da hastalıkların patofizyolojileri ile elde edilmiş veriler arasında korrelasyon araştırılması olmuştur. Bu amaçlara yönelik olarak kliniğimizde görülmüş olan 137 vertigolu hastanın bilateral kulak ısıları üzerine bir çalışma tasarlanmıştır.

Materyel ve Metod: Bu çalışma Istanbul Florence Nightingale Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğine baş dönmesi yakınması ile başvuran hastalarda yapılmıştır. Otoskopik olarak herhangi bir patoloji olmadığı saptandıktan sonra termometre ile her iki kulak ısısı ölçülmüş ve gerçek vertigo ön tanısı ile hastalar vestibüler laboratuvara alınmışlardır. Edinilen veriler hastaya ait demografik bilgiler, muayene bulguları ve vestibüler laboratuvarda elde edilenlerden ibarettir. Ortalama, standart sapma, ortanca, minimum ve maksimum değer sıklığı ve yüzdeler tanımlayıcı istatistiksel olarak çalışılmıştır.

Sonuçlar: Toplam 137 hasta çalışılmıştır. Benign paroksizmal pozisyonel vertigo (BPPV) grubu, Meniyer hastalığı grubu veya vestibulopati gruplarında patolojik kulak ile diğer kulak araında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır (p > 0.05). Otolojik patoloji saptanmamış olanlarda, yani vestibüler systemin patolojisi olmadığını düşündüğümüz hastalarda nistagmus varlığı BPPV, Meniyer veya vestibulopati gruplarına göre istatistiksel olarak daha sık görülmüştür (p < 0.05).

Yorum: Çalışmamızda vertijinöz belirtileri olan hastalarda kulaklar arası ısı farklılığı gösterilememiştir. Anahtar Kelimeler : Vertigo, Kulak zarı, Benign paroksizmal pozisyonel vertigo, Meniyer hastalığı, İşlevsel lateralizasyon