KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 2

İŞİTME CİHAZI KULLANAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzm. Ody. Selahattin ALICIOĞLU1, Doç. Dr. Murat DOĞAN2, Uzm. Ody. Hanifi KORKMAZ3, Uzm. Ody. Ercan KARABABA4, Uzm. Ody. Şenol KAYAPUNAR5, Uzm. Ody. Leyla TOPKAN6
1Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Odyoloji, Malatya, Türkiye
2Kapadokya Üniversitesi, Odyoloji, Nevşehir, Türkiye
3Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Çocuk Gelişimi, Malatya, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Odyoloji, Ankara, Türkiye
5Beyşehir Devlet Hastanesi, Odyoloji, Konya, Türkiye
6Adana Şehir Hastanesi, Odyoloji, Adana, Türkiye
Amaç: Tek taraflı ve çift taraflı işitme cihazı kullanan çocuk hastaların ailelerinin yaşam kalitesini değerlendirmek

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya işitme cihazı kullanan 121 çocuğun ebeveynleri dahil edilmiştir. Katılımcılara Mf07-01, Çalışması Yaşam Kalitesi (Sf36) Formu ve Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği (BCAYKÖ) uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan katılımcıların 69'u kadın iken 52'si ise erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 37,54 ± 5,63 idi. 17 kişi ilkokul, 24 kişi ortaokul, 63 kişi lise, 17 kişi üniversite mezunu idi. Çalışmamızda katılımcılardan cihaz bakım ve ayarlamasında zorluk yaşayanların Yaşam Kalitesi ölçeği ve BCYKÖ alt boyutları olan duygusal yeterlilik, finansal / fiziksel / materyal yeterlilik değişkenlerinden aldıkları puanlar istatiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Ailelerin ve çocukların cihaz bakım ve ayarlamasında zorluk yaşamaları ebeveynlerin finansal, fiziksel yeterliliklerini ve yaşam kalitesini olumsuz etkilerken; çocuklara verilen özel eğitimin aile etkileşimini, kaynaştırma eğitiminin de yetersizliğe ilişkin desteği olumlu etkilediği gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Yaşam Kalitesi, Aile, işitme Kaybı, işitme cihazı