KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 2

RADYOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN ERKEN EVRE GLOTTİK LARİNGEAL SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMDA HİPOKSİ İLE İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR 1-ALFA VE NÜKLEER FAKTÖR KAPPA B'NIN PROGNOSTİK ÖNEMİ

Mehmet Akif ABAKAY 1, MD; Mehmet Özgür PINARBAŞLI 2, MD; Melek Kezban GÜRBÜZ 2, MD; Durmuş ETİZ 3, MD; Mustafa Fuat ACIKALIN 4, MD;
1Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Anabilim Dalı, KBB, İstanbul, Turkey
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, KBB, Eskişehir, Turkey
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Radyasyon Onkolojisi, Eskişehir, Turkey
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Patoloji, Eskişehir, Turkey
Giriş: Erken evre glottik laringeal skuamöz hücreli karsinom, radyoterapi ile iyi mortalite ve morbidite oranlarına sahiptir. Bununla birlikte, nüks vakalar artmış morbidite ve mortalite riski altındadır. Bu nedenle yeni prognostik belirteçlerin tanımlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Amaç ve Yöntemler: Bu çalışmaya radyoterapi ile tedavi edilen erken evre glottik karsinomlu kırk hasta dahil edildi. Biyopsi örneklerinden Nükleer faktör-kappa B ve Hipoksi ile indüklenebilir faktör 1-alfa için immünohistokimyasal değerlendirme yapıldı. Genel sağkalım ile araştırılan parametreler arasındaki ilişki Kaplan-Meier ve regresyon analizleri ile analiz edildi.

Bulgular: Takip süresince 11 nüks ve 20 ölüm meydana geldi. Nükleer faktör-kappa B ve Hipoksi ile indüklenebilir faktör 1-alfa boyama ve genel sağkalım arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Yaş, sigara içme durumu, farklılaşma, T evresi ve ön komissür tutulumu ile Nükleer faktör-kappa B ve Hipoksi ile indüklenebilir faktör 1-alfa boyama arasında anlamlı bir ilişki yoktu.

Tartışma ve Sonuçlar: Primer olarak radyoterapi ile tedavi edilen erken evre glottik karsinomda tedavi öncesi Nükleer faktör-kappa B ve Hipoksi ile indüklenebilir faktör 1-alfa ekspresyon düzeylerinin genel sağkalım ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler : Glottik; kanser; radyoterapi; sağkalım; direnç