KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA KOKU VE TAT DİSFONKSİYONU VE YAŞAM KALİTESİ

Özlem SAATCİ 1, MD; Akın ÖZTÜRK 2, MD;
1Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Turkey
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, İstanbul, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı, akciğer kanserli hastalarda koku alma ve tat alma işlev bozukluğunu ve bunların yaşam kalitesine etkilerini araştırmaktır.

Materyal-Metod: Yeni tanı almış akciğer kanseri olan 40 hasta ve 40 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu bu çalışmaya dahil edildi. Koku işlevlerini değerlendirmek için Sniffin "Sticks testi kullanıldı ve tat alma işlevi için tat şeritleri kullanıldı. Tüm hastalara kanserin tedavisi ve araştırması için Avrupa örgütü yaşam kalitesi ölçeği (EORTC-QLQ-C30), hasta bazlı subjektif global değerlendirme (PG-SGA) ve Beck depresyon ölçeği (BDI) uygulandı.

Bulgular: Hastaların koku ve tat skorlarında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı azalma vardı (p <0,001). EORTC-QLQ-C30 genel sağlık durumu alt ölçeğindeki hastaların ortalama puanı 58,3 ± 21,8 (orta) idi. Koku eşiği, EORTC-QLQ-C30 genel sağlık puanları (r = 0.31; p = 0.004) ve fiziksel işlevsellik puanları (r = 0.32; p = 0.041) ile anlamlı şekilde korelasyon gösterdi. Ayrıca PG-SGA sınıflandırmasına göre hastaların% 45'inde orta ve şiddetli beslenme bozukluğu vardı. Orta ve şiddetli beslenme bozukluğu olan hastalarda bulantı (p = 0,015), yorgunluk (p = 0,001) ve iştah kaybı (p ? 0,001) ile ilgili semptomlar daha belirgindi.

Sonuç: Akciğer kanseri olan hastalar, sağlıklı bireylere göre daha düşük tat ve koku puanlarına sahiptir. Öte yandan, daha iyi koku alma, daha yüksek işlevsellikle ilişkilidir, bu da koku alma değişikliklerinin bir kişinin genel sağlığını etkileyebileceğini gösterebilir. Anahtar Kelimeler : Kanser, tat, koku, yaşam kalitesi