KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

BAŞ BOYUN SCHWANNOMLARINDA KLİNİK TANI VE TOTAL CERRAHİ REZEKSİYON İLE TEDAVİ SONUÇLARI

Dr. Mustafa KORAY BALCI1, Dr. Ejder CİĞER1, Dr. Akif İŞLEK2, Dr. Seçil ARSLANOĞLU1, Dr. Haydar Kazım ÖNAL1, Dr. Erdem EREN1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İzmir, Türkiye
2Nusaybin Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Mardin, Türkiye
Amaç: Mevcut çalışmamızda vestibüler sinir kökenli olmayan baş boyun schwannomlarının klinik özelliklerinin sunulması; tanı yöntemlerinin değerlendirilmesi ve bu tümörlerin tedavisinde total cerrahi rezeksiyon sonuçlarının literatür eşliğinde sunulması amaçlandı.

Yöntemler: 2008 - 2016 yılları arasında baş boyun schwannomu nedeniyle kliniğimizde opere edilmiş 23 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, başvuru şikayetleri, tümör lokasyonları ve boyutları, operasyon öncesi görüntüleme ve biyopsi sonuçları, tümörlerin köken aldıkları sinirler, cerrahi prosedür tipleri ve intra operatif bulgular, nihai patolojik inceleme sonuçları, post operatif komplikasyonlar ve takip bulguları analiz edildi.

Bulgular: Hastaların 11'i kadın, 12'si erkek olup ortalama yaş 37.1 (14-76 yaş) olarak saptandı. En sık başvuru şikayeti boyunda ağrısız şişlik (%47) olarak saptanırken en sık yerleşim yeri ön boyun üçgenleri (%43) olarak saptandı. Hastaların 13'ünde (%56) tümörün köken aldığı sinir cerrahi öncesinde veya operasyon sırasında belirlenebildi. Dört hastada tümör 7. kraniyal sinir (KS), üç hastada servikal sempatik zincir ve iki hastada 10.KS kökenli olarak saptandı. Tüm hastalar cerrahi olarak tedavi edilmiş olup 21 hastada (%91) tümör total olarak eksize edildi. Yüzde ve saçlı deride cilt altı yerleşimli kitlesi olan dört hasta hariç tutulduğunda, baş boyun derin dokularında yerleşimli schwannomu olan 19 hastanın sekiz tanesinde (%42) cerrahi sonrası ilgili sinirde nörolojik defisit saptandı.

Sonuç: Baş boyun schwannomları benign, yavaş büyüyen ve çoğunlukla boyunda ağrısız şişlik ile kendini gösteren tümörlerdir. Total rezeksiyon uygulanan hastalarda tümörün köken aldığı siniri korumak bazı vakalarda mümkün olmamakta ve cerrahi sonrası nörolojik defisitlerin gelişebileceği girişim öncesinde hasta ile paylaşılmalıdır. Anahtar Kelimeler : Schwannoma, ekstrakraniyal, baş boyun