KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

ANİ SENSORİNÖRAL İŞİTME KAYBI OLAN HASTALARDA ETYOLOJİ VE PROGNOZDA DEPRESYON, STRES VE ANKSİYETENİN ROLÜ: DASS-42 ÖLÇEĞİ İLE KORELASYON

Serkan KAYABAŞI 1, MD; Fatih GÜL 2, MD;
1Aksaray Üniversitesi, KBB, Aksaray, Turkey
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KBB, Ankara, Turkey
Amaç: Bu çalışmada, ani işitme kaybı geçiren hastaların duygu durumları anksiyete, stres ve depresyon açısından araştırıldı. Ayrıca, bu hastalıkların etyolojideki rolü ve prognoz üzerindeki etkisi de araştırıldı.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya ani sensörinöral işitme kaybı tanısı konulmuş 100 hasta (67 erkek, 33 kadın; ortalama yaş 46,5 (17- 80) dahil edildi. Ani sensorinöral işitme kaybı tanısıyla tedavi edilen her hastanın depresyon, anksiyete ve stres durumu tedaviye başlamadan önce Depresyon Anksiyete Stres ölçeği (DASS-42) ile değerlendirildi. Saf ses ortalamalarını belirlemek için 1,3 ve 7. günlerde odyometrik testler yapıldı.

Bulgular: DASS-42 ortalama depresyon, anksiyete ve stres puanlarına göre kadın ve erkekler arasında fark saptanmamıştır (sırasıyla p=0.785, p= 0.832, p=0.712). Tinnitus varlığı ve yokluğu arasında depresyon ve stres puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmezken, anksiyete puan ortalaması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmiştir (sırasıyla p=0.817, p=0.134, p= 0.032). İyileşme olan ve iyileşme olmayan gruplar arasında depresyon puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı derecede fark izlenmezken, anksiyete ve stres puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı derecede fark izlenmiştir (sırasıyla p=0.427, p=0.012, p=0.036).

Sonuç: Anksiyete ve stresin ani sensorinöral işitme kaybında etyolojik bir faktör olabileceği ve prognozu etkileyebileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : Depresyon, Anksiyete, Stres, Ani sensorinöral işitme kaybı