KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

DİZZİNESS HASTALARINDA FUKUDA ADIMLAMA TESTİNİN İŞLEVSELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Suha ERTUGRUL 1, MD; Emre SOYLEMEZ 2, MsC;
1Karabuk University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Karabuk, Turkey
2Karabuk University Training and Research Hospital, Department of Audiology, Karabuk, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı dizziness hastalarında vestibuler asimetriyi değerlendirmek için kullanılan Fukuda adımlama testinin (FAT) spesivite ve sensifitesini saptamaktır.

Yöntem ve Gereçler: Kulak Burun Boğaz Polikliniğine Ekim 2017 ve Ekim 2019 tarihleri arasında dizziness şikayeti ile başvuran 189 hastanın vestibüler değerlendirme formları retrospektif olarak incelendi. FAT sonuçları, vestibüler disfonksiyonu değerlendirmede altın standart yöntem olarak kabul edilen kalorik test sonuçları ile karşılaştırıldı. FAT'nin spesivite, sensifite, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değeri hesaplandı.

Bulgular: 189 hastanın 117'si kadın (%61,9), 72'si erkekti (%38,1). Ortalama yaş 41.06 ± 13.42 yıl (dağılım 15-72 yıl) idi. Kalorik test sonuçları ile FAT arasında anlamlı bir ilişki vardı (p <0.001). FAT'nin spesivitesi ve sensifitesi sırasıyla %53.3 ve %78.6 idi. FAT için pozitif prediktif değer % 32.0 ve negatif prediktif değer % 89.9 idi.

Sonuçlar: FAT, tek başıba unilateral vestibüler disfonksiyonu tespit etmek için güvenilir bir tarama testi değildir. Dizziness hastalarında vestibüler patoloji hakkında yeterli bilgi edinmek için FAT'ine ek olarak başka yatak başı vestibüler testler yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler : Dizziness, Fukuda adımlama testi, kalorik test, vestibüler, vertigo, Unterberger testi