KBB-Forum 2009 , Cilt 8 , Sayı 2

DEV HÜCRELİ REPERATİF GRANULOMA: OLGU SUNUMU

Dr. Rıfat KARLI1, Dr. Mehmet Birol UĞUR1, Dr. Burak BAHADIR2, Dr. Aylin GÜL1, Dr. Lokman UZUN1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Zonguldak, Türkiye
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Zonguldak, Türkiye

Özet

Dev hücreli reperatif granuloma, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, baş-boyun bölgesinde sıklıkla mandibula ve maksillayı tutan, benign karakterli ancak bazen lokal-agresif seyir gösteren lezyonlardır. Tedavisinde denenmiş olan çeşitli medikal tedavi ajanlarına cevap göstermesi bu lezyonları daha da gizemli hale getirmektedir. Öte yandan çeşitli yollarla vücuda girmiş veya implante edilmiş yabancı cisimler erken dönemde tanınıp çıkarılmazsa veya akut inflamasyon sırasında fagosite edilemezlerse fibröz bir dokuyla çevrelenerek yabancı cisim granulomu olarak bilinen inflamatuar doku reaksiyonu oluştururlar.Bu makalede, üst damakta dev boyutlara ulaşmış lezyonu bulunan sekiz yaşındaki bir çocukta, içerdiği yabancı cisim sebebiyle yabancı cisim dev hücreli granülomu düşünülmüş ancak tanısal süreçte dev hücreli reperatif granuloma olarak tanı konulmuş olan olgu sunulmuş, ayırıcı tanıdaki önemli noktalar tartışılmıştır.

Giriş

Dev hücreli reperatif granuloma (DHRG) baş boyun bölgesinde değişik lokalizasyonlarda görülebilmekle birlikte çoğunlukla maksilla ve mandibulayı tutan benign karakterli nadir görülen tümörlerdir. Reparatif granuloma olarak ta isimlendirilen bu tümörler, tutulum bölgesinde kitle oluşturarak ve kemik yapıda deformite yaparak belirti verirler[1]. Nadir görülen bu tümörler, ilk olarak 1953 yılında Jaffe[2] tarafından tanımlandı. Maksilla ve mandibula en yagın görülen tutulum bölgesi olmakla birlikte, mandibula Kondil[3], temporal kemik[4,5], kafa kemiği[6], parafarengeal bölge ve kafa tabanın[7], oksipital kemik[8], sinonazal traktus ve nazal kavite[9], orbita[10], ve tibia tulumu[11] gibi pek çok değişik lokalizasyonda yerleşim göstermiş olan DHRG vakaları bildirilmiştir. Baş boyun DHRG ları bayanlarda özellikle 30 yaştan önce (çoğu 20 yaştan genç) görülür Lezyonların %66 sı mandibulada %34 ü maksilla'da bulunur[12]. Lezyonun lokalizasyonuna bağlı olmakla birlikte ağrı, lokalize şişlik,kanama ve sinonazal traktusu tutulumu olduğunda nazal obsturüksiyon, epistaksis ve dişlerde yer değiştirmeye neden olabilir. Benign bir lezyon olmakla birlikte lokal destrüksiyon yapabilir, yavaş progresyondan agresif büyümeye kadar değişik şekillerde görülebilirler[13,14]. Gebelikte daha hızlı büyürler[15]. Radyolusens, multiloküler veya uniloküler geniş lezyonlar, yer değiştiren dişler ve diş kökü rezerpsiyonu görülebilir[16]. Histolojik olarak periferal ve santral lezyonlar arasında fark yoktur ve sellüler fibroblastik stromadan oluşmakta olup içerisinde multinükleuslu dev hücreler görülür[17].

Öte yandan, çeşitli yollarla vücuda girmiş veya implante edilmiş yabancı cisimler erken dönemde tanınıp çıkarılmazsa veya akut inflamasyon sırasında fagosite edilemezlerse fibröz bir dokuyla çevrelenerek yabancı cisim granulomu olarak bilinen inflamatuar doku reaksiyonu oluştururlar. Bu lezyonların histolojik incelemesinde, çevresinde inflamatuar reaksiyonla birlikte sayısız yabancı cisim dev hücreleri görülür[18,19]. Özellikle büyük boyutlara ulaşan granulomlar, makroskopik olarak baş-boyun bölgesi malign tümörlerine benzeyebilirler. Malign ve benign kitle ayrımında olduğu gibi, granuloma vakalarında da DHRG ile yabancı cisim dev hücreli granuloma vakalarının ayrımında histopatolojik inceleme önemli yer tutar[19].

Bu yazıda Kulak Burun Boğaz polikiliniğine ağız içinde giderek büyüyen kitle ve yüzde şekil bozukluğu şikayetiyle başvuran ve lezyon içerisinde yabancı cisim saptanan hastada yabancı cisim dev hücreli granulomu ve dev hücreli reparatif granuloma arasındaki tanısal özellikler ve tedavisi tartışılmıştır.

Olgu Sunumu

Sekiz yaşında erkek hasta, 6 ay önce başlayan ve giderek büyüyen ağız içinde kitle ve yüzde şekil bozukluğu şikayetleriyle KBB polikliniğine getirildi. Fizik muayenede üst sağ maksillada, karşı tarafa göre asimetrik görüntü oluşturan protrüzyon, orofarenks muayenesinde, üst çenede sağ tarafta gingivobukkal sulkustan başlayıp insisör ve kanin dişide içine alacak şekilde sert damağın sağ yarımını tutacak boyutta hiperemik, vejetan kitle izlendi. Kitle lokalizasyonundaki dişlerde yer değiştirme mevcuttu (Resim 1-a). Sorgusunda, herhangi bir travma anamnezi vermiyordu. Diğer KBB muayenelerinde patolojik bulgu saptanmadı. Çekilen paranazal ve maksillo fasiyal CT'sinde paranazal sinüsler ve nazal kavite doğal olarak değerlendirildi. Sağda maksilla düzeyinde diş köklerinde yerdeğiştirmelere neden olan önde premolar bölgeye arkada sert damağa doğru uzanım gösteren ve içerisinde lokalize kalsifiye alanlar tespit edilen yumuşak doku kitlesi tespit edildi (Resim 2). Tanımlanan kitleden yapılan biopsinin histopatoljik inceleme sonucu granüloma olarak rapor edildi. Genel anestezi altında kitle eksize edildi. Eksizyon sırasında granulomanın kaynaklandığı bölgede periost da rezeksiyona dahil edildi. Üst çene diş arkını bozacak şekilde sert damağa doğru belirgin şekilde yer değiştirmiş dişler de çıkarılarak, diş kökü ve çevresindeki yumuşak dokular kürete edildi (Resim 1-b, 3). Pre-operatif BT görüntüsündeki radyoopak olarak görülen lokalizasyonda lezyon içerisinde kırılmış kurşun kalem ucu olduğu gözlendi (Resim 3). Sekonder iyileşmeye bırakılan yara bölgesinde post-operatif 1. haftada epitelizasyon tamamlandı. Yabancı bir cisimle birlikte oluşan granulomanın klinik ve operatif ön tanısı yabancı cisim granulomu olarak konmakla birlikte materyalin histopatolojik inceleme sonucu DHRG olarak değerlendirildi (Resim 4). Postoperatif 2. yılda yapılan konrol muayenede nüks bulgusu saptanmadı (Resim 1-c)


Büyütmek İçin Tıklayın
Resim 1: a) Nazolabial sulkustan alveolar arkı içerisine alarak sert damakta orta hattı geçen dev granuloma -preoperatif görüntü b) Ameliyat sırasında kitle eksizyonunun hemen sonrası görünümü c) Postoperatif ikinci yıldaki görüntü


Büyütmek İçin Tıklayın
Resim 2: Bilgisayarlı tomografi görüntüsü aksiyel kesit, kitle içerisinde yabancı cisim ve düzensiz sınırlı spongioz kemik opasitesi izleniyor.


Büyütmek İçin Tıklayın
Resim 3: Operasyon materyalleri α:eksize edilen yumuşak doku β: lezyon içerisinde oluşmuş düzensiz sınırlı spongiöz kemik yapı, δ: lezyon içerinde bulunan ve çıkarılan dişler, *: lezyon içerisindeki yabancı cisim; kırık kurşunkalem ucu.


Büyütmek İçin Tıklayın
Resim 4: Operasyon materyalinin histopatolojik görüntüsü a) Epidermis altında iyi sınırlı multinükleer dev hücreler ve fibrohistiyositik hücrelerden oluşan dev hücreli reperatif granülomun tipik görünümü (H&E), b) Osteoklast benzeri dev hücrelerden zengin alan (H&E).

Tartışma

Etyolojisi halen daha net olarak bilinmeyen dev hücreli granulomların orjinini anlamaya yönelik günümüze dek birçok biyokimyasal, histolojik ve genetik çalışmalar yapılmıştır. Dev hücreli granülomada yüksek proliferasyon aktivitesinin varlığı değişik raporlarda belirtilmiş ve patolojisinde hücre siklus düzensizliğinin rol oynayabileceği bildirilmiştir[20]. Uzun kemiklerde görülen dev hücreli tümörlerler ve dev hücreli granülomlar değişik antiteler olmalarına rağmen bazı araştırmacılar, agresifliği azdan çoğa değişmek üzere bu iki durumun birbirinin devamı olduğunu düşünmüşlerdir[1]. Yirminci yüzyılın ortalarında Jaffe bu lezyonları, doku hasarlanmasına karşı oluşan onarım ve hiperplastik reaksiyon olarak tanımlamış[21], Katz 1974 yılında mikrohemorojiye yol açan ve reaktif proçesi tetikleyen kronik inflamasyon ve/veya infektif proçes olarak[22]. Flangan ve ark. 1988 yılında DHRG'ları dev hücrelerle beraber mononükleer hücre infiltrasyonun bulunduğu iyi vaskülarize lezyonlar olarak tanımlamışlar ve bu lezyonların neoplastikten çok reperatif yapıda olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca immünohistokimyasal olarak dev hücrelerin merkezinde ve periferinde iki adet osteoklast spesifik monoklonal antikorlar göstermişler ve bulgunun, dev hücrelerin osteoklastik özelliği olduğuna dair kanıt olabileceğini öne sürmüşlerdir[23]. 1997 yılında O'Malley ve ark. DHRG'lerin primer olarak fibroblastik, myofibroblastik tümörler olduğunu ve burada makrofajların sekonder rol oynadığını[24], Nicholson ve ark. ise dev hücreler üzerinde yaptıkları biyokimyasal çalışmalarla bu hücrelerin üzerinde kalsitonin reseptörü olduğunu göstermişler ve bu reseptörler aracılığıyla DNA sentezinin inhibisyonu ve involusyonuna neden olunabileceğini belirtmişlerdir[25]. Yakın bir tarihte Kauzman ve ark. PCR yöntemiyle yaptıkları 29 olguluk çalışmalarında DHRG patojenezinde CYCLE D1 proteininin rol oynadığını bildirmişlerdir[26]. Sitolojik yaymalarda zeminde tek tek hücreler, çekirdeği ise nükleolusu silik kromatini belirgin yuvarlaktan ovale değişen şekillerde görülür. Bu hücrelerin stoplazmaları orta derece ve sınırları belli belirsizdir. Arka planda karışık olarak yayılmış 10-20 adet nükleolusla dev hücreler görülür[13].

Dev hücreli lezyonların patolojik tanıları üç grupta incelenebilir; Reaktif T hücre lezyonları, primer dev hücreli tümörler, hiperparatiroidizimin neden olduğu Brown tümör[27]. Bu üç dev hücreli lezyonun histolojik özellikleri birbirine benzemektedir[28]. Özellikle hiperparotiroidizimdeki Brown tümörler histolojik açıdan DHRG' lara önemli ölçüde benzerlikleri nedeniyle ayırıcı tanıda atlanmaması gerekli olan bir durumdur[3,29]. Brown tümörler yaygın olarak kaburgalarda, klavikulada, pelvik kemikte ve mandibulada görülür. Çok nadiren görülse de maksillar Brown tümörde rapor edilmiştir[30]. Brown tümörler kemik rezorpsiyonu, ağrı şişlik diş etinde kanama ve bazende spontan diş kaybı yapabilirler. Brown tümör primer hiperparatiroidizm veya renal yetmezliğe sekonder gelişebilir. Brown tümörlerin dental veya panoromik X ray filmlerinde tek veya multipl keskin sınırlı zımba deliği şeklinde radyolusen görüntü ve dişi saran ince kortikal kemik tabakası (lamina dura) nın kaybı gözlenebir. Böylece Brown tümörler histolojik olarak GCRG lar ile benzerlik göstersede klinik, radyolojik incelemelerle ve PTH, kalsiyum, fosfor seviyelerindeki anormalliklerle ayırıcı tanıya gidilebilinir. Primer hiperparatiroidizm özellikle post menopozal kadınlarda olur ve kadın erkek oranı (3/1) dir. Yalnız %2 hastada 30 yaşından daha genç olanlarda görülür[31]. MEN (Tip1-Tip2A) ile ilişkili olarak ailesel geçiş gösterebilir[31]. Uzun kemiğin dev hücreli tümörleri çenede görülebilir ancak normalde beklenen lokalizasyonları uzun kemiklerdir.

Vücuda çeşitli yollardan girmiş olan yabancı cisim hemen çıkarılmaz ya da akut enflamasyon sırasında fagosite edilmezse fibröz dokuyla çevrili yabancı cisim granülomu oluşur. Histopatolojik muayenesinde, inflamatuar reaksiyonla çevrelenmiş çok sayıda yabancı cisim dev hücreleri görülür. Kemiğin içerisinde veya yakınındaki bir yabancı cisim, osteolitik, osteoblastik veya heriki lezyonun kombinasyonunu içerebilir[18]. Dolayısıyla yabancı cisim granülomlarının doğru tanısında, histopatolojik inceleme en iyi yöntemdir[19]. Sunulan bu olguda, granulomatöz lezyon ve lezyonun merkezinde radyolojik olarak tesbit edilen yabancı cisim sebebiyle yabancı cisim granülomu düşünülmüş, ancak post-operatif histopatolojik incelemede DHRG tanısı kondu. Lezyonun ortasındaki kurşun kalem ucunun, granülomun oluşumuna başlatan sebep değil, muhtemelen çocuğun kendisini rahatsız eden lezyonu kalemle karıştırması sırasında kırılıp kalmış bir yabancı cisim olduğu düşünüldü.

Tedavide ilk akla gelen lezyonun total küretajıdır, ancak rekürrens olasılığı vardır. Çene lezyonlarında, cerrahi tedavi sonrası % 15 oranında nüks[12] görülebilmekle birlikte, sinonazal trakttta bu oran daha düşüktür. Nüks riski sebebiyle cerrahi tedaviye kriyoterapi eklenmesi[32], osteoklast efektif etkisini inhibe etme teorisinden yola çıkarak kalsitonin tedavisi ve sonrasında cerrahi küretaj[33] ve ekstrasellüler lizozomal proteaz sentezini inhibe etmesi ve osteoklast benzeri hücrelere apopitotik etki göstermesi teorisinden yola çıkarak intralezyoner steroid[34] tedavileri denemiştir. Kalsitonin tedavisinin uzun uygulama süresi nedeniyle bu tedavi seçeneğinin multipl lezyonlarda, rekürren lezyonlarda veya parsiyel agresif lezyonlarda kullanılması gerektiği bildirilmiştir[35]. Steroid tedavisinden sonra bazı vakalarda kitle rezolüsyonu sağlanabilmekte ve cerrahi müdahale ihtiyacı kalmamakta[36] diger bazı vakalarda da kalan rezidü kitle için cerrahi gerekebilmektedir[37]. Bu olguda kitlenin çok büyük olması, sürekli travmaya maruz kalınan bölgede bulunması ve rahatsızlık veren semptomları nedeniyle uzun süre alacak kalsitonin veya steroid tedavisi yerine, cerrahi rezeksiyon ve kitlenin total küretajı uygulandı ve iki yıllık takibinde nüks ile karşılaşılmadı.

Sonuç

DHRG'lar genç yaş hastalarda baş boyun bölgesinde özellikle mandibula ve maksillayı tutan, benign karekterli ancak agresif seyirde gösterebilen nadir görülen lezyonlardır. Etyolojisi bilinmeyen bu lezyonlarada değişik medikal tedavilere alınan pozitif cevaplar bu lezyonları daha da gizemli hale getirmektedir. Ayırıcı tanıda hiperparatiroidizme bağlı gelişen Brown tümörler, tutulum bölgesinde yabancı cisim varsa yabancı cisim dev hücreli granülomu başta düşünülmelidir. Kan biyokimya değerleri ve histopatolojik inceleme kesin tanı konulması için yapılması gerekli işlemlerdir.

Kaynaklar

1) John Jacob Ballenger, James B. Snow,Jr. Otorinolaringoloji Head and Neck Surgery. Robert H. Miller, Erich M. Sturgis and Curtis L. Sutton. Chapter 14 Nose and paranasal sinüs neoplasms. Sayfa 203 nobel tıp kitabevi 2000

2) JAFFE HL. Giant-cell reperative granuloma,traumatic bone cyst,and fibrous (fibro-oseous) dysplasia of the jawbones. J Oral Surg (Chic). 1953;6(1):159-75 [ Özet ]

3) Ozcan C,Apaydin FD,Gorur K,Apa DD. Peripheral giat cell granuloma of the mandibular condyle presenting as a preauricular mass. Eur Arch Otorhinolarygol. 2004 [ Özet ]

4) Tian XF,Li TJ,Yu SF. Giant cell granuloma of the temporal bone:a case report with immunohistochemical,enzyme histochemical,and in vitro studies. Arch Pathol Lab Med. 2003;127 (9) :1217-20.

5) Montero EH,Navarro JS,Pueyo JL,Garca Fde M,Samperiz LC,Garca AO. Giant cell reparative granuloma in the temporal bone. Am J Otolaryngol. 2003;24(3): 191-3 [ Özet ].

6) Liu J,Zhong D,Liu L,Sun C,Han D,Yang W. Giant cell reparative granuloma of the skull. Zhonghua Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi. 2000;35(1):20-2 [ Özet ]

7) Magu S,Mathur SK,Gulati SP,Yadav A,Kaushal V. Giant cell reperative granuloma of the base of the skull presenting as a parapharyngeal mass. Neurol India. 2003;51 (2) :260-2 [ Özet ].

8) Santos-Briz A,Lobato RD,Ramos A,Millan JM,Ricoy JR,Martinez-Tello FJ. Giant cell reparative granuloma of the occipital bone. Skeletal Radiol. 2003;32 (3):151-5 [ Özet ].

9) Morris JM,Lane JI,Witte RJ,Thompson DM. Giant ceel reparative granuloma of the nasal cavity. AJNR Am J Neuroradiol 2004;25 (7) :1263-5 [ Özet ].

10) Font RL,Blanco G,Soparkar CN,Patrinely JR,Ostrowski ML. Giant cell reparative granuloma of the orbit associated with cherubism. Ophthalmology. 2003 ;110 (9) :1846-9 [ Özet ].

11) Subasi M,Kapukaya A,Buyukbayram H,Bukte Y. Giant cell reperative granuloma of the tibia. Acta Orthop Belg. 2003 ;69 (4) :363-7 [ Özet ].

12) Waldron CA, Shafer WG:The central giant cell reperative granuloma of jaws. An analysis of 38 cases. Am J Clin Pathol 45:437-447, 1966 (115) [ Özet ].

13) Ciorba A,Altissimi G,Giansanti M. Giant cell granuloma of the maxilla:case report. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2004;24 (1) :26-9 [ Özet ]

14) Ficarra G,Kaban LB,Hansen LS. Central giant cell lesions of the mandible and maxilla:a clinicopathologic and cytometric study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1987 ;64 (1) :44-9. [ Özet ].

15) O'Regan EM,Gibb DH,Odell EW. Rapid growht of giant cell granuloma in pregnancy treated with calcitonin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001 ;92 (5) :532-8. [ Özet ].

16) Kaffe I,Ardekian L,Taicher S,Littner MM,Buchner A. Radiologic features of central giant cell granuloma of the jaws. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1996 ;81 (6) :720-6 [ Özet ].

17) Weidner Cote, Suster Weiss. Modern Surgical Pathology. Volume 1. Noel Weidner,MD-Richard J. Cote,MD-Soul Suster,MD-Lawrence M. Weiss, MD. Part 2 Head and Neck. (201).

18) Bouajina E, Harzallah L, Ghannouchi M, Hamdi I, Rammeh N, Ben Hamida R, Kraiem C. Foreign body granuloma due to unsuspected wooden splinter. Joint Bone Spine. 2006;73 (3) :329-31. [ Özet ].

19) Vargas-Machuca I, Gonzalez-Guerra E, Angulo J, del Carmen Farina M, Martin L, Requena L. Facial granulomas secondary to dermalive microimplants: Report of a case with histopathologic differential diagnosis among the granulomas secondary to different injectable permanent filler materials. Am J Dermatopathol. 2006 Apr;28 (2) :173-7. [ Özet ].

20) Kauzman A,Li SQ,Bradley G,Bell RS,Wunder JS,Kandel R. Central giant cell granuloma of the jaws:assesment of cell cycle proteins. J Oral Pathol Med. 2004; 33 (3) :170-6 [ Özet ].

21) JAFFE HL. Giant-cell reperative granuloma,traumatic bone cyst,and fibrous (fibro-oseous) dysplasia of the jawbones. J Oral Surg (Chic). 1953 ;6 (1) :159-75 [ Özet ].

22) Katz A, Hirschl S. Giant cell reparative granuloma in the temporal bone. Arch Otolaryngol. 1974 ;100 (5) :308-2. [ Özet ].

23) Flanagan AM,Nui B,Tinkler SM,Horton MA,Williams DM,Chambers TJ. The multinucleate cells in giant cell granulomas of the jaw are osteoclasts. Canser. 1988 15;62 (6) :1139-45. [ Özet ].

24) O'Malley M,Pogrel MA,Stewart JC,Silva RG,Regezi JA. Central giant cell granulomas of the jaws:phenotype and proliferation associated markers. J Oral Pathol Med. 1997 ;26 (4) :159-63. [ Özet ].

25) Nicholson GC,Horton MA,Sexton PM,D'Santos CS,Moseley JM,Kemp BE,Pringle JA,Martin TJ. Calcitonin receptors of human osteoclastoma. Horm Metab Res. 1987 ;19 (11) :585-9. [ Özet ].

26) Kauzman A,Li SQ,Bradley G,Bell RS,Wunder JS,Kandel R. Central giant cell granuloma of the jaws:assesment of cell cycle proteins. J Oral Pathol Med. 2004; 33 (3) :170-6 [ Özet ].

27) Keyser JS, Postma GN, Brown tumor of the mandible. Am J Otolaryngol. 1996;17:407-410 (q8) [ Özet ].

28) Pathology Quiz Case 2: Diagnosis: Giant cell lesion (brown tumor) of the mandible,associated with primary hyperparathyroidisim (HPT). Arch Otolaryngol Heand Neck Surg / Vol 130. 2004.

29) Regezi J, Sciubba J, Pogrel MA, Giant cell lesions of the jaw. In Atlas of Oral and Maxillofacial Patholgy. Philadelphia, Pa:WB Saunders Co;2000:113-120. (q7).

30) Guney E, Yigitbasi OG, Bayram F, Ozer V, Canoz O. Brown tumor of the maxilla associated with primary hyperparothyroidism. Auris Nasus Larynx. 2001;28:369-372. (q3) [ Özet ].

31) Mason EA, Macfarlane IA, Bodmer JW, Vaughan ED. Parothyroid carcinoma presenting with a brown tumor of the mandible in a young man. Br J Oral Max illofac Surg. 1993;31:117-119 (q4).

32) Webb DJ,Brockbank J. Combined curettage and cryosurgical treatment for the aggressive”giant cell lesion” of the mandible. Int Oral Maxillofac Surg. 1986 ;15 (6) :780-5. [ Özet ].

33) Haris M. Central giant cell granulomas of the jaws regress with calcitonin therapy. Br J Oral Maxillofac Surg. 1993 :31 (4) :267. [ Özet ].

34) Carlos R, Sedano HO. Intralesional corticosteroids as an alternative treatment for central giant cell granuloma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002 ;93 (2) :161-6. [ Özet ].

35) Pogrel MA. Calsitonin therapy for central giant cell granuloma. J Oral Maxillofac Surg. 2004 ;62 (1) :116-8. [ Özet ].

36) Khafif A, Krempl G, Medina JE. Treatment of giant cell granuloma of the maxilla with intralesional injection of steroids. Head Neck. 2000 ;22 (8) 822-5 [ Özet ].

37) Carlos R, Sedano HO. Intralesional corticosteroids as an alternative treatment for central giant cell granuloma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002 ;93 (2) :161-6. [ Özet ].