KBB-Forum 2002 , Cilt 1, Sayı 2

PARAFARİNGEAL KİTLELERE TRANSSERVİKAL-TRANSMANDİBULER YAKLAŞIM: DÖRT OLGUNUN SUNUMU

Dr. Müge ÖZCAN1, Dr. Ümit TUNCEL1, Dr. Adnan ÜNAL1, Dr. Nedim ARDA2, Dr. Fatih YALÇIN1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4.KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
Parafaringeal bölgenin kitleleri, bu bölgenin içerisindeki oluşumlardan köken alabilecekleri gibi, komşu yapılardan invazyon yoluyla da gelişebilirler. Kitleler benign olsalar da, yerleşim yerleri nedeniyle cerrahileri oldukça risklidir ve bu bölgeye ulaşmak için transoral, transservikal, transparotid ve transservikal-transmandibuler olmak üzere çeşitli yaklaşımlar önerilmektedir. Transservikal-transmandibuler yaklaşım geniş bir cerrahi görüş alanı sağlar ve parafaringeal bölgenin özellikle büyük tümörlerinde, tercih edilebilir. Bu makalede parafaringeal bölgelerinde kitlesi olan ve transservikal- transmandibuler yolla opere edilen 4 hastamız sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : parafaringeal kitle, transservikal, transmandibuler