KBB-Forum 2024 , Cilt 23, Sayı 1

TEMPORAL KEMİKTE İZLENEN ANATOMİK VARYASYONLAR BELL PARALİZİNİN PATOGENEZİNDE ROLÜ OLABİLİR Mİ?

Dr. Sümeyye Gencer CULHA1, Dr. Merve ÇİFTÇİ2, Dr. Adem BORA1, Dr. Emine Elif ALTUNTAŞ3
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2 Erbaa Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, Tokat, Türkiye
3Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Bell paralizisi (BP)' nin patogenezi günümüzde hala net olarak ortaya konabilmiş değildir. Anatomik olarak fasiyal kanalın çapının dar olmasının BP etyolojisinde rolü olabileceği yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Ancak BP'li olgularda yüksek juguler bulbus, sinüs timpani derinliği, anterior yerleşimli sigmoid sinüs, geniş koklear aquaducktus ve geniş internal akustik meatus ile fasiyal paralizi arasında ki olası ilişkinin araştırıldığı bir çalışmaya ulaşamadık. Bu nedenle kliniğimizde son 5 yılda BP tanısı ile takip ve tedavileri yapılmış olguların temporal kemik BT'lerini değerlendirerek bu varyasyonların BP patogenezinde ki olası rollerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak kliniğimizde BP tanısı alan 110 hastanın temporal kemik bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri; yüksek juguler bulb, sinüs timpaninin derinliği, anterior yerleşimli sinüs sigmoid, genişlemiş koklear aquaduckt ve genişlemiş internal akustik meatus varlığı açısından değerlendirildi. Olguların BP'si izlenmeyen tarafı kontrol grubu (Grup K) ve BP izlenen tarafları ise çalışma grubu (Grup BP) olarak kabul edildi.

Bulgular: Değerlendirilen anatomik varyasyonlar açısından Grup BP ve Grup K arasından istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yalnızca geniş internal akustik meatus da izlendi (p< 0,005). Cinsiyet özelinde yapılan grup içi ve gruplar arasında ki değerlendirmede de istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık izlenmedi.

Sonuç: Bu retrospektif çalışmadan elde edilen sonuçlar yüksek juguler bulbus, sinüs timpani derinliği, anterior yerleşimli sigmoid sinüs, geniş koklear aquaducktus ve geniş internal akustik meatus ile BP arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Ancak geniş olgu serilerinde daha ayrıntılı görüntüleme ve radyolojik ölçüm yöntemleri kullanılarak bulgularımızın desteklenmesi gerektiği kanısındayız. Anahtar Kelimeler : Bell paralizi, temporal kemik, anatomik varyasyonlar