KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 1

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA SİGARANIN LEVOSETİRİZİN TEDAVİSİNE ETKİSİ

Dr. M Emrah KINAL, Dr. Arzu TATLIPINAR, Dr. Seher ŞİRİN, Dr. Tuğba ASLAN DÜNDAR, Dr. Selami UZUN, Dr. Serhan KESKİN
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye Giriş:Alerjik rinitli hastalarda alerjik semptomların baskılanmasında levosetirizin dihidroklorür kulak burun boğaz pratiğinde etkinliği ispatlanmış ve tedavide kullanılan preparatlardan biridir. Sigaranın mukosiliyer klirensi, koku duyusunu ve birçok diğer nazal parametreyi olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, sigaranın alerjik rinit tedavisine cevabı ne ölçüde etkilediğinin ortaya konulmasıdır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışma 18-61 yaş aralığındaki 20'si sigara içen, 28'i sigara içmeyen alerjik rinitli 48 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmanın 1. gününde hastaların tamamının kimlik bilgileri, alerjik öyküleri ve rinolojik muayene bulguları kaydedildi. Ayrıca nazal obstrüksiyon skor indeksi (NOSE skor) ve rinokonjonktivit yaşam kalitesi ölçeği (RQLQ) hastalara uygulandı. Bir aylık levosetirizin tedavisinin ardından hastalar tekrardan kontrole çağırılarak aynı öykü, fizik muayene ve anket değerlendirmeleri tekrarlandı. Aktif sigara içen ve içmeyen grupların tedavi öncesi ve sonrasındaki bulguları kıyaslanarak sigaranın alerjik rinite ve levosetirizin tedavisine olan etkisi incelendi.

Bulgular:Bir aylık tedavi sonrasında, tedavi öncesine göre, hem sigara içen, hem de içmeyen gruplarda hapşırma, sulu burun akıntısı, burun kaşıntısı ve göz kaşıntısı şikayetlerinin tümünde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma saptandı. Rinolojik muayene skorlarında, hem sigara içen, hem de içmeyen gruplarda istatistiksel olarak anlamlı düşüş gözlendi. Hem sigara içen, hem de içmeyen gruplarda NOSE skor ve RQLQ değerlendirmesinde tedavi sonrası ile tedavi öncesi kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptandı. Ancak değerlendirilen parametrelerin hiçbirinde bir aylık levosetirizin tedavisinin alerjik semptom ve bulguları kontrol altına alması konusunda sigara içen ve içmeyen gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmedi.

Sonuç:Çalışmamızın sonuçlarına göre, alerjik rinitli hastalarda levosetirizin tedavisi hem sigara içen, hem de içmeyen grupta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde iyileşme sağlamaktadır. Sigara kullanımı levosetirizin tedavisinde başarıyı olumsuz yönde etkilememektedir. Anahtar Kelimeler : Alerji, levosetirizin, antihistaminik, sigara, astım, alerjik rinit