KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 3

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TEMPORAL KEMİK TOMOGRAFİSİNDE ÇOKLU ODAKTA ÖLÇÜLEN HOUNSFİELD ÜNİTESİ OTOSKLEROZ TANISINA KATKIDA BULUNUR MU?

Ümit YILMAZ 1, MD; Bilal SİZER 2, MD; Ahmet ÇELİK 3, MD; Müzeyyen YILDIRIM BAYLAN 4, MD;
1Özel Genesis Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kayapınar, Diyarbakır, Turkey
2İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı İstanbul, Turkey
3Silopi Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Şırnak, Turkey
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Diyarbakır, Turkey
Amaç: Bu çalışmada, koklea çevresindeki odaklarda dansitometrik ölçümler yapılarak yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YRBT) dansitometrinin otoskleroz tanısındaki işlevinin araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Ameliyattan önce cerrahi olarak doğrulanmış ve temporal kemiğin bilgisayarlı tomografisi yapılmış 30 otoskleroz hastasından ve koklear implant cerrahisi geçirmiş 30 hastadan elde edilen 0,5 mm ince kesitli aksiyel kesitlerin YRBT görüntüleri kontrol grubu olarak tespit edilerek incelenmiştir. Otik kapsülün 7 farklı noktasından elde edilen dansitometrik ölçümler her hasta için ortalama Hounsfield birimi (HU) olarak kaydedildi.

Bulgular: Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, 7 farklı bölgenin 6'sında dansitometrik ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Sadece HU 4 bölgesinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). 7 bölgede yapılan ölçümlerle elde edilen ortalama HU değerinde de bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.05). Ayrıca bu hastaların ameliyatlı ve ameliyatsız kulakları arasında otik kapsülün 7 farklı noktasında yapılan dansitometrik ölçümlerde tüm bölgelerde her iki kulak arasında anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05).

Sonuç: Çalışmamızda otosklerozlu hastalarda otik kapsül etrafındaki yoğunluğun normal hastalara göre daha düşük olduğu bulundu. Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı tomografi, Hounsfield ünitesi, otoskleroz, yoğunluk