KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 4

ÇOCUK ACİL SERVİSİNDE BURUNDA YABANCI CİSİM SAPTANAN OLGULARIN ANALİZİ

Dr. Cüneyt UĞUR1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri Kliniği, Konya, Türkiye Giriş: Bu çalışmada burunda yabancı cisim (YC) saptanan çocukların klinik özelliklerinin ve tedavi şekillerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ekim 2018- Mart 2019 tarihleri arasında çocuk acil servisinde burundan YC çıkarılan 155 olgunun dosyası geriye dönük olarak tarandı. Bu olguların yaşı, cinsiyeti, YC türü ve lokalizasyonu, komplikasyon durumu ve tedavi şekli kaydedildi.

Bulgular: Toplam 155 olgunun 75'i (% 48.4) kız, 80'i (% 51.6) erkek idi. Olguların median yaşı 3.0 (2.0) yıl, en küçüğü 16 ay ve en büyüğü 8.5 yıl idi. Yaş aralığına göre dağılımı, % 5.2'si <2 yıl, % 86.5'i 2-5 yıl ve % 8.4'ü >5 yıl idi. Burundan çıkarılan YC'ler inorganik (% 67.1) ve organik (%32.9) maddelerden oluşmaktaydı. En fazla çıkarılan YC'ler boncuk (% 38.1), tohum taneleri (% 16.7) ve kuruyemişler (% 10.4) idi. Olguların % 63.9'unda sağ burun boşluğundan, % 35.5'inde sol burun boşluğundan ve % 0.6'sında her iki burun boşluğundan YC çıkarılmıştı. Olguların % 3.9'unda başvuru esnasında bir komplikasyon mevcuttu. Olguların % 2.6'sında YC ameliyathanede genel anestezi altında çıkarılmıştı.

Sonuç: Burunda YC özellikle küçük çocuklarda sık rastlanan bir kazadır. Genellikle zararsızdırlar. Ancak gözden kaçırıldıklarında veya bir pil söz konusu olduğunda komplikasyonlara neden olabilirler. Bu nedenle zamanında çıkarmak önemlidir. Ebeveynler ve bakıcılar bu konuda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler. En iyi tedavi yöntemi, önleme olarak devam etmektedir. Anahtar Kelimeler : Çocuk, burun boşluğu, yabancı cisim