KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 4

POSTERİOR SEMİSİRKÜLER KANAL KISA KOL POZİSYONEL VERTİGOSU

Dr. Tuncay ÖZÇELİK1
1Bayındır Hastanesi KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Benign paroxismal pozisyonel vertigo baş dönmesine en sık neden olan hastalıktır. Standart tanımların yanı sıra nistagmusun farklı biçimde temsil edildiği olgularla karşılaşılabilmektedir. Otokoniaların semisirküler kanal içindeki farklı davranış biçimlerini sergileyen benzer durumlarda nistagmus biçimi iyi değerlendirilmeli, nistagmusun oluş şekli otokoniaların durumu ile yorumlanmalıdır.

Gereç Yöntem: 2020 yılı ilk 10 ayı içinde KBB bölümüne baş dönmesi nedeni ile başvuran 1120 hastadan 687 sine benign paroxismal pozisyonel vertigo tanısı konmuş ve tanıları Dix-Halpike ve Roll testleri ile doğrulanmıştır. Dix-Halpike testi ile apogeotropik karşı yönde torsiyonel (sağ kulak için saat yönünde-CW- sol kulak için saatin karşı yönünde-CCW) nistagmusu olan hastalar posterior semisirküler kanalın non-ampuller kısa kol benign paroxismal pozisyonel vertigo'su olarak değerlendirilmiştir. Bu hastalara yarı Semon ve zorlayıcı uzatılmış pozisyon (Forced Prolonged Position-FPP) manevraları uygulanmıştır.

Bulgular: On aylık süre içinde benign paroxismal pozisyonel vertigo tanısı konan 687 olgunun 521'i (%75.8)posterior semisirküler kanal tutulumu göstermekte idi. Bu olguların 14'ünde ise Dix-Halpike incelemesi sırasında nistagmusun apogeotropik olduğu ve torsiyon yönlerinin ters olduğu (sağ kulak için saat yönünde-CW; sol kulak için saatin karşı yönünde-CCW) saptanmıştır. Hastaların sağ ve sol kulak tutulum oranları aynı idi. 14 Hastanın 9 unda manevra sonrasında nistagmus kalmamış, 5 hastada ise tedaviye 45 derece zorlayıcı uzatılmış pozisyon (FPP) manevrası ile devam edilmiştir. Bu şekilde hastaların tümünde nistagmus kontrolü sağlanmıştır.

Sonuç: Posterior semisirküler kanal kısa kol benign paroxismal pozisyonel vertigo'su kendisini anterior semisirküler kanal benign paroxismal pozisyonel vertigo'suna benzer biçimde nistagmus gelişimi ile gösterir. Tedavilerinin birbirinden farklı olması itibariyle iki oluşumdaki nistagmus tipinin ayırıcı tanısının iyi yapılması gerekir. Anahtar Kelimeler : Benign paroksismal pozisyonel vertigo, posterior yarım daire kanalı, kısa kol, otokonia