KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 2

MASSETER KASINA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU SIRASINDA ANESTEZİ YÖNTEMİNİN HASTANIN HİSSETTİĞİ ACIYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EMLA KREM İLE VİBRASYONLU ANESTEZİ CİHAZI'NIN KARŞILAŞTIRILMASI

Berke ÖZÜCER 1, MD; Osman Halit ÇAM 1, MD;
1Başkent Üniversitesi, İstanbul Hastanesi, KBB Bölümü, İstanbul, Turkey Giriş: Masseter kası hipertrofisinde botulinum toksin enjeksiyonuyla kemodenervasyon kozmetik gerekçelerle ve bruksizmin tedavisi amacıyla sık uygulanan bir tedavi yöntemidir. Acısız enjeksiyon hasta konforu ve memnuniyeti için önemlidir. EMLA krem yaygın kullanılan lokal etkili bir anestezik pomaddır. Vibrasyonlu Anestezi Cihazı ise yüz enjeksiyonlarında yaygın kullanılan bir anestezi yöntemidir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı Vibrasyonlu Anestezi Cihazı (VAC) ile EMLA kremin masseter botulinum toksini uygulaması sırasında anestezik olarak kullanımının hastanın tecrübe ettiği acıyı engellemesindeki başarının karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Toplamda 18 hastaya bilateral masseter botulinum toksin uygulaması yapıldı (n=36). Çalışma yarım-yüz sağ-sol karşılaştırmalı olarak dizayn edildi. Hastaların bir tarafında uygulama yapılacak bölgeye uygulamadan 45 dakika önce EMLA krem uygulandı, kontralateral tarafa ise enjeksiyon sırasında VAC uyguladı. Hastalar işlem sonrasında her iki taraftaki acıya ayrı ayrı Vizüel Analog Skala (VAS) ile puanlamları ve karşılaştırmaları istendi. Hastalara aynı zamanda tercih ettikleri anestezi yöntemi soruldu.

Sonuç: Ortalama VAS Skoru EMLA krem uygulanan tarafta 3,3±2,5 ve VAC uygulanan tarafta 3,6±2,0 idi. İstatistiki olarak aralarında anlamlı fark görülmedi (p=0.696). Onsekiz hastanın sekizi VAC uygulanan tarafta daha az acı hissetti (%44), Altı hasta EMLA uygulanan tarafta daha az acı hissetti (%39), üç hasta ise iki taraf arasında bir fark olmadığını bildirdi (%17). Yapılan istatistiki analizde iki yöntem arasında anlamlı bir fark bulunmadı. (p=0.743). Bir sonrası işlemde tercih edilen yöntem sorulduğunda hastaların %61'i (11/18) VAC yöntemini, %39'u (7/18) ise EMLA krem uygulamasını tercih etti.

Tartışma: EMLA ile VAC uygulaması arasında hastanın hissettiği acı ve konfor açısından anlamlı fark bulunmamaktadır. Bekleme süresinin olmaması ise pratik uygulamada hasta ve hekim açısından tercih sebebidir. Hekim için ise maliyetin nispeten daha düşük olması VAC yöntemini rutin kullanımı açısından avantajlıdır. Anahtar Kelimeler : Masseter hipertrofisi, botulinum toksini, EMLA, vibrasyon, acı