KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 4

TERSİYER SAĞLIK MERKEZİNDE PERİLENFATİK FİSTÜL TANI TAKİP VE TEDAVİSİ

Oğuz KUŞCU1, MD; Serap KUŞCU2, MD; Övsen ÖNAY1, MD; Rıza Önder GÜNAYDIN1, MD; Taner YILMAZ1MD
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, KBB, Ankara, Turkey
2Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi, Nöroloji, Ankara, Turkey
Bu çalışmanın amacı perilenfatik fistülün (PLF) tanısı ve tedavisinin tanımlanmasıdır. PLF şüphesi nedeni ile 2000-2014 yılları arasında tanı almış ve orta kulak eksplorasyonu yapılmış olan 43 hastanın verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Predispozan faktörler, klinik bulgular preoperatif ve postoperatif olarak dokümente edilmiştir. Hastalar intraoperatif bulgularına göre iki gruba ayrılmıştır. Grup 1 (fistül negatif) ve Grup 2 (fistül pozitif). Vertigo semptomundaki düzelme tüm hastaların %91'inde gözlenirken işitmedeki düzelme ancak %53 oranında gözlenmiştir. Fistül pozitif olan grupta postoperatif odyogramda preoperatif odyograma göre istatistiksel anlamlı düzelme gözlenmiştir. Ancak fistül negatif grupta odyogramda preoperatif ve postoperatif anlamlı değişiklik saptanmamıştır. Bu çalışma perilenfatik fistülün predispozan durumlarının tespitinde ve fistül tanısının konmasında yeterli veriyi vermemektedir. Ancak, bu çalışma orta kulak eksplorasyonu ile oval ve yuvarlak pencerelerin obliterasyonun fistül saptanmayan olgularda bile özellikle vestibüler sistem üzerine etkili olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler : Perilenfatik fistül, cerrahi eksplorasyon, vertigo, sensörinöral işitme kaybı