KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 4

ANI İŞİTME KAYIPLI HASTALARIN ANKSİYETE-DEPRESYON DÜZEYLERİ VE PROGNOZA ETKİSİ

Dr. Suat TERZİ1, Dr. Abdulkadir ÖZGÜR1, Dr. Hatice ALİBAŞOĞLU2, Dr. Enes YİĞİT1, Dr. Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI1, Dr. Zerrin ÖZERGİN COŞKUN1, Dr. Engin DURSUN1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Rize, Türkiye
2Rize Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Rize, Türkiye
Amaç: Ani işitme kaybı (AİK) tanısı ile yatırılarak tedavi edilen hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeyler ile prognoz arasındaki ilişkiyi araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde AİK tanısı konup yatırılarak tedavi edilen 46 hastanın anksiyete ve depresyon durumları hastaneye yattıkları ilk gün tedaviye başlamadan, hastane anksiyete ve depresyon ölçeği(HADÖ) ile değerlendirildi. Kontrol grubu hasta grup ile yaş ve cinsiyet bakımından uyumlu 45 gönüllüden oluşturuldu.

Bulgular: Hasta grubun anksiyete ölçeği ortalaması 8.1, depresyon ölçeği 6.4 olarak bulundu. Kontrol grubunda bu değerler sırasıyla 7.6 ve 6.2 idi. Anksiyete ve depresyon düzeylerinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi (p>0.05). AİK'lı hastaların anksiyete ve depresyon ölçeklerinden aldıkları puanlar Türkiye eşiklerine göre değerlendirildiğinde, 12 hastanın anksiyete alt ölçeğinden, 7 hastanın da depresyon alt ölçeğinden eşik üstü puan aldıkları görüldü. Ancak kontrol grubuyla aralarında anlamlı bir fark saptanmadı. Hastaların tedaviye alınan cevap düzeylerine göre ise anksiyete ve depresyon düzeyleri arasında farklılık olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi(p>0.05).

Sonuç: AİK etyo-patogenezi ve tedavisi halen net ortaya koyulamamış bir hastalıktır. Anksiyete ve depresyonun AİK etolojisi üzerine anlamlı bir etkisini bulamasak da hastalığın prognozu üzerine etkisi olabileceğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : Ani işitme kaybı, Anksiyete, Depresyon, Prognoz