KBB-Forum 2013 , Cilt 12, Sayı 2

PAROTİS KİTLELERİNE YAKLAŞIMDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ

Gamze ATAY1, MD; Cavid CABBARZADE1, MD; Bahar KAYAHAN1, MD; Burçe ÖZGEN2, MD; Ali Şefik HOŞAL1, MD; Ahmet Bülent SÖZERİ1, MD; Ergin TURAN1, MD
1Department of Otolaryngology, Hacettepe University Medical School, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, Hacettepe University Medical School, Ankara, Turkey
Amaç: Parotis bezi kitlelerine yaklaşımda neoplastik-nonneoplastik, benign-malign ayırımının yapılması tedavi şeklinin planlanmasında önemlidir. Bu retrospektif çalışmada parotis bezi kitlelerine yaklaşımda ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) tanısal değerini karşılaştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2004-2010 yılları arasında kliniğimizde parotis cerrahisi geçirmiş olan 193 hasta dahil edildi. Preoperatif olarak 155 hastaya İİAB yapıldı, 73hastaya MRG çekildi. MRG çekilen hastaların 26'sında difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI) mevcuttu. Hastalardan 170'ine parsiyel, 16'sına total ve 4'üne radikal parotidektomi yapıldı. Daha önceden lenfoma tanısı olan 3 hastaya insizyonel biopsi yapıldı. İİAB ve MRG sonuçları histopatoloji sonuçları ile karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Malign patolojileri saptamada sensitivite, spesifisite ve yararlılık oranı İİAB'inde sırasıyla %80.7, %96.2 ve % 78.1, MRG'de sırasıyla 73.3%, 88.2% ve 85.7% olarak bulundu.

Sonuç: Parotis kitlelerinin malign benign ayırımında İİAB ve MRG sonuçlarının birbirine yakın olduğu, DWI yapılmış MRG ile İİAB'nin kesin histopatolojik tanı koymada tanısal potansiyellerinin benzer olduğu görüldü. Ancak MRG´nin İİAB´ye kıyasla sağladığı ek bilgiler nedeniyle cerrahi plan oluşturmada katkısı olduğu saptandı. Çalışmaya katılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildiğinde, İİAB'nin parotis kitlelerine yaklaşımı değiştirmediği tespit edildi. Anahtar Kelimeler : İnce iğne aspirasyon biyopsisi, parotis kitleleri, manyetik rezonans görüntüleme