KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 3

ENDOSKOPİK SEPTOPLASTİ VE GELENEKSEL SEPTOPLASTİNİN SES KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ayşe KARAOĞULLARINDAN 1, MD Sanem ERKAN 1, MD
1Adana City Training and Research Hospital, ENT Clinic, Adana, Turkey Amaç: Bu çalışmadaki amacımız Geleneksel Septoplasti(TS) ile Endoskopik Septoplasti(ES)'nin ses kalitesi üzerindeki etkilerini incelemek ve birbiriyle karşılaştırmaktır.

Gereç-Yöntemler: Klinik muayene ve paranazal BT sonuçlarına göre bu hastalar Mladina sınıflamasına göre gruplandırıldı ve Mladine tip 3 septum deviasyonu olan 456 hasta çalışmaya alındı. Çalışma kriterlerini karşılayan ve ameliyat olmayı kabul eden 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma popülasyonunu TS grubunda 20 hasta ve ES grubunda 20 hasta oluşturdu. Akustik ses analizi ameliyat öncesi ve sonrası 1. ay ve 3. ayda Praat ses analiz programı kullanılarak yapıldı. F0, jitter, shimmer ve NHR (gürültü-harmonik oranı) ameliyat öncesi ve sonrası gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Preop değerine göre postoperatif 1. aydaki F0 ve jitter değişimi gruplar arasında farklılık gösterirken (p<0.001), postoperatif 3. aydaki F0 ve jitter değişimi preop değerine göre gruplar arasında farklılık göstermedi (p<0.001). p=0,249, p=0,100) .Ameliyat öncesi-sonrası 1. ay ve ameliyat öncesi-sonrası 3. ay shimmer ve NHR değişimi gruplara göre farklılık göstermedi (p=0.905, p=0.066) .Gruplar arasında Yalnızca ameliyat öncesi F0-sonrası 1 aylık F0 değişimi ve ameliyat öncesi jitter-op sonrası 1 aylık jitter değişiklikleri arasında İstatistiksel olarak anlamlı fark vardı. ES grubunda ameliyat sonrası 1. ayda F0 ve jitter değişiklikleri TS grubuna göre daha yüksekti.

Sonuç: Uzun dönem değerlendirmelerde endoskopik ve geleneksel septoplasti yöntemleri arasında ses kalitesi açısından fark yoktur. Anahtar Kelimeler : Endoskopik septoplasti, jitter, shimmer, geleneksel septoplasti, ses analizi