KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 3

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN OTOSKLEROZ TANISINA KATKISI

Ayça Başkadem YILMAZER 1, MD Elif AKSUNGUR 1, MD
1SBÜ Prof Dr Cemil Taşcıoğlu Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, İstanbul, Turkey Amaç: Kliniğimizde otoskleroz ön tanısyla opere edilen hastalarda, ameliyat öncesi çekilen yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografinin (YÇBT) tanıya katkısının gösterilmesi amaçlandı.

Yöntem ve Gereçler: Otoskleroz ön tanısıyla timpanostomi yapılmış 77 hasta verisine ulaşıldı. Preoperative çekilen YÇBT görüntülemeleri ve odyolojik değerlendirmeler (saf ses odyometri ve timpanogram) incelendi.

Bulgular: Dahil edilme kriterlerini karşılayan 29 hastanın preoperative çekilmiş YÇBT görüntülemeleri ve odyolojik değerlendirmeleri analiz edildi. Marshall'ın YÇBT'de otsklerotik odak hakkındaki sınıflandırmasına göre, YÇBT görüntülemelerinde hastaların %52,2'sinde (n=16) otosklerotik odak gözlendi. YÇBT'nin otoskleroz tanısındaki duyarlılığının istatistiksel olarak %52,2 olduğu görüldü. Radyolojik olarak otoskleroz pozitif olan hastaların %37,9'unda (n=11) Carhart'ın çentiği odyogramda pozitif görüldü. Radyolojik olarak otoskleroz bulunmasının Carhart'ın çentiğinin odyogramda görülmesi ile arasında istatistiksel olarak ilişki gözlenmedi (p=0,624).

Sonuç: Otoskleroz tanısına katkısı düşük olduğu halde, ameliyat öncesinde ayırıcı tanılar ve anatomik varyasyonların değerlendirilmesi için YÇBT görüntülemesi önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler : Otoskleroz; Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi; Duyarlılık