KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 2

SUBJEKTİF TİNNİTUSLU HASTALARDA DEPRESYON, ALEKSİTİMİ VE BEDENSELLEŞTİRMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Derya CANLI1, Dr. Tuğçe ŞİMŞEK2, Dr. Hasan KAZAZ3, Dr. Mehmet Mustafa ERDOĞAN4, Dr. Sinan SEYHAN5
1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Amasya, Türkiye
2Özel Hürrem Sultan Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
Amaç: Bu çalışmanın amacı subjektif tinnituslu hastalarda depresyon, aleksitimi ve bedenselleştirmeyi değerlendirmek ve aralarındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Kulak Burun Boğaz kliniğince subjektif tinnitus tanısı konan 63 hasta ve tinnitusu olmayan 62 sağlıklı gönüllü bireye Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Toronto Aleksitimi Ölçeği-20 (TAÖ-20) ve alt ölçekleri (duyguları tanımada güçlük (TAÖ-1), duygularını ifade etmede güçlük (TAÖ-2), dışa dönük düşünme (TAÖ-3) ile Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği (BDAÖ) uygulanmıştır. Tinnitus ile depresyon, aleksitimi ve bedensel duyumları büyütme skorları arasındaki ilişki incelenmiştir. Gruplar ölçek skorları açısından karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Tinnituslu grupta BDÖ, TAÖ-20 (toplam ve tüm alt ölçekler) ve BDAÖ skorları tinnitusu olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (tümü p<0.05). Korelasyon analiz sonuçlarında, tinnitusu olan grupta Beck Depresyon ölçeği ile TAÖ toplam, TAÖ-1 ve TAÖ-2 skorları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu gözlendi (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.017), ancak BDÖ ile TAÖ-3 alt ölçek skorları arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p=0.076). Tinnitusu olan grupta aleksitimi sıklığının tinnitusu olmayan gruba göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür (p=0.010). Tinnitus süresi ile tüm ölçek skorları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (tümü p>0.05).

Sonuç: Bu çalışmada subjektif tinnitusun depresif belirtiler, aleksitimi ve bedenselleştirme ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Tinnituslu hastalar duygularını tanıma ve ifade etmede güçlük yaşadıkları için bedenselleştirme yolunu kullanıyor olabilirler. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler, subjektif tinnitus saptanan hastaların psikolojik yönden de değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Anahtar Kelimeler : Tinnitus, depresyon, aleksitimi, bedenselleştirme