KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 2

BENIGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL VE VİDEO HEAD IMPULS TEST BULGULARI

Dr. Serap ER1, Dr. Gökhan TOPTAŞ2, Dr. Kemal KESEROĞLU3, Dr. Ömer BAYIR2, Dr. Ali ÖZDEK3, Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ3
1Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Odyoloji Ünitesi, Ankara, Türkiye
2Ankara Etlik Şehir Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Kulak Burun Boğaz Özel Kliniği, KBB, Ankara, Türkiye
Amaç: Çalışmada amacımız, posterior kanal benign paroksismal vertigoda (BPPV) cVEMP, oVEMP ve vHIT bulgularını inceleyerek BPPV'de eşlik eden otolitik organ disfonksiyonlarını araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Çalışmada posterior kanal BPPV'de cVEMP, oVEMP ve vHIT bulguları incelendi. 36 posterior kanal BPPV hastasından çalışma grubu, sağlıklı 42 gönüllüden ise kontrol grubu oluşturuldu. cVEMP ve oVEMP'te elde edilen dalgaların latans (ms), amplitüd değerleri (uV) ve asimetri oranları değerlendirildi. vHIT'te etkilenen posterior SSK'daki VOR kazançları incelendi.

Bulgular: cVEMP testinde manevra öncesi ve sonrası elde edilen değerler kontrol grubu ile karşılaştırıldığında P1ve N1 latanslarında anlamlı farklılık bulunmadı. Manevra öncesi 84,75 µV ve sonrası 89,64 µV olan P1-N1 amplitüdü kontrol grubundaki 110,39 µV olan P1-N1 amplitüdüne göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). oVEMP testinde; manevra öncesi 14,59 ms iken manevra sonrası 15,11ms'de elde edilen P1 latansında anlamlı uzama izlendi (p<0.05). vHIT'te ise; manevra öncesi ve manevra sonrası VOR kazanç değerlerinde, ayrıca hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel farklılık elde edilmedi.

Sonuç: BPPV hastalarının takibinde VEMP testlerinin yardımcı olarak kullanılabileceği, cVEMP'te elde edilen P1-N1 amplitüd düşüklüğünün sakkül disfonksiyonunun ve oVEMP'teki P1 latans uzamasının ise utrikül disfonksiyonunun bir göstergesi olabileceği sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler : BPPV, cVEMP, oVEMP, vHIT