KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 4

COVID-19'UN VESTİBÜLOOKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ

Özge GEDİK TOKER 1, PhD; Sümeyye ÖZDEMİR 1, MSc; Meliha BAŞÖZ BEHMEN 1, MSc; Hilal HÜSAM 1, MSc; Fadlullah AKSOY 2, MD;
1Bezmialem Vakif University, Faculty of Health Sciences, Department of Audiology, Istanbul, Turkey
2Bezmialem Vakif University, Ear Nose Throat Department, Istanbul, Turkey
Amaç: Baş dönmesi, periferik ve santral sinir sistemlerinin tutulumu ile ilişkilidir. Covid-19 geçiren bireylerde baş dönmesi şikayetinin periferik ve/veya santral sinir sisteminin tutulumuna bağlı olabileceği bilinmektedir. Bu çalışma, Covid-19 sonrası vestibüler ve okülomotor sistemler üzerindeki etkileri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Covid-19 öyküsü olan 28 birey ve Covid-19 öyküsü olmayan 20 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Her iki gruba da Baş Dönmesi Engellilik Envanteri, videonistagmografi (VNG) ve video head impulse test (vHIT) uygulanmıştır.

Bulgular: vHIT sonuçlarına göre; çalışma grubunda sağ lateral ve sol anterior semisirküler kanala ait vestibülooküler refleks kazançları (VOR) kontrol grubuna göre düşük elde edilirken, anterior ve posterior semirsirküler kanala ait vestibülooküler refleks asimetrisi daha yüksek olarak elde edilmiştir (p<0.05). Çalışma grubunda smooth pursuit test kazanç değerleri 0.1 Hz'te sağ göz, 0.2Hz'te sol ve sağ göz, 0.4 Hz'te sol ve sağ gözde kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha düşük elde edilirken, sakkad testte doğruluk değeri sağa bakışta daha düşük elde edilmiştir (p<0.05). Optokinetik testte ise Covid-19 öyküsü olan kişilerde kazanç değerleri daha düşük elde edilmiştir (p<0.05).

Sonuç: Covid-19 ciddi bir baş dönmesi sorununa neden olmayabilir ancak objektif test sonuçlarında gözlemlediğimiz anormallikler, bu durumun uzun vadede bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler : Okulomotor Okulomotorr sistem; Vestibüler sistem; Vestibulooküler refleks