KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

SAF TON ODYOMETRİ VE GEÇİCİ UYARILMIŞ OTOAKUSTİK EMİSYON KULLANILARAK SPİNAL ANESTEZİ SONRASI İŞİTME KAYBININ OBJEKTİF VE SUBJEKTİF DEĞERLENDİRMESİ

Zafer Volkan GÖKÇE 1, MD; Sidar ÖZTÜRK 1, MD; Ceki PALTURA 2, MD;
1Derindere Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Turkey
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, İstanbul, Turkey
Amaç: Objektif ve subjektif işitme değerlendirme testlerini kullanarak spinal anestezi sonrası işitme kaybını değerlendirmek.

Yöntem: Haziran 2018 ve Aralık 2018 tarihleri arasında ortopedik alt ekstremite ameliyatı geçirmiş, 20-50 yaş arası 30 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta grubu için yaş, boy, kilo, ameliyat sırasındaki sıvı alımı ve ameliyat süresi gibi demografik bulgular kaydedildi. Saf ton odyometri ve geçici uyarılmış otoakustik emisyon (GUOAE) testleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası uygulandı.

Bulgular: Çalışmamız 30 hastanın 60 kulağından elde edilen verilerden oluşmaktadır. Frekansa özgü odyometrik sonuçlar preoperatif ve postoperatif birinci günde 0.25 ve 0.5 kHz'de anlamlı olarak farklıydı (p = 0.004). Çalışma grubunda, ameliyat sonrası birinci günde GUOAE yanıt amplitüdünde herhangi bir sıklıkta herhangi bir fark saptanmadı. GUOAE sonuçlarına bakıldığında, preoperatif ve postoperatif birinci gün sonuçları arasında 60 kulak için istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05).

Sonuç: Sonuçlarımız spinal anestezinin objektif bir önemi olmayan düşük frekanslı subjektif işitme kaybı ile sonuçlandığını göstermektedir. Klinisyenler bu konuda dikkatli olmalı, hastaları ameliyattan önce bilgilendirmeli ve anesteziyi mümkün olan en ince çaplı iğne ile iletmelidir. Anahtar Kelimeler : İşitme kaybı; spinal anestezi; saf ton odyometrisi; otoakustik emisyon