KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

PAPİLLER TİROİD KANSER REKÜRRENSLERİNDE REVİZYON CERRAHİ TEDAVİ

Seçil BAHAR 1, MD; Günter HAFIZ 1, MD;
1VKV Amerikan Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Turkey Amaç: Rekürren papiller tiroid kanserlerin (PTK) cerrahi tedavisi hakkında küçük hasta gruplarını içeren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Revizyon cerrahi uyguladığımız hastalarımızı retrospektif olarak ele alarak sonuçlarımızı, sonucu ve komplikasyon oranlarını etkileyen faktörleri gözden geçirdik.

Gereç ve Yöntemler: Rekürren PTK için 2008 ile 2016 yılları arasında revizyon cerrahi uyguladığımız hastalar çalışmaya dahil edildi. Revizyon cerrahi öncesi uygulanan tedaviler, hastaların demografik özellikleri, takip peryodu, rekürrens kriterleri, uygulanan revizyon cerrahiler ve revizyon cerrahi sonuçları gözden geçirildi.

Bulgular: Rekürren PTK için revizyon cerrahi uygulanan 43 hasta çalışmaya dahil edildi. Sekiz hastaya bilateral santral boyun diseksiyonu yapıldı. 23'ü daha önce opere edilmiş tarafa ve tamamı aynı taraf santral diseksiyonları içerecek şekilde olmak üzere toplam 50 lateral boyun diseksiyonu yapıldı.Hastaların hiçbirinde geçici veya kalıcı kord paralizisi görülmedi. Bir hastada (%2.3) geçici hipokalsemi gelişti. Tiroglobulin seviyesi anlamlı düşük bulunan 29 hastada (%67.4) takiplerde ortalama 7.4 yılda (3-10 yıl arası) nüks izlenmedi. Postoperatif dönemde tiroglobulin seviyesi yüksek bulunan 14 hastadan (%32.6) ortalama 5.75 yıllık (5-7 yıl) takipte 4 hastada (%28.5) nüks izlendi.

Sonuç: Rekürren PTK revizyon cerrahileri sonrasında hayati komplikasyonlar gelişebilir. Yakın takip, teknolojik gelişmelerin özellikle sinir stimülatörlerinin kullanımı ile birlikte yapılan dikkatli diseksiyonlarla bu hasta grubunda komplikasyon oranları düşürülebilir. Anahtar Kelimeler : Papiller; tiroid; kanser; cerrahi