KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

BELL'S PARALİZİSİ GEÇİREN HASTALARDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN HASTALIK EVRESİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Akif GÜNEŞ1, Dr. Elif KARALI1
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Bolu, Türkiye Amaç: Bu çalışmada Bell' s paralizisi (BP) hastalarının Nötrofil lenfosit oranı (NLR), trombosit lenfosit oranı (PLR), ortalama trombosit hacmi (MPV) değerlerini hesaplayarak, hastalık evresi, cinsiyet farklılıkları ve hastalık tarafı ile NLR, PLR ve MPV değerleri arasında herhangi bir korelasyonun olup olmadığını ortaya koymayı amaçlıyoruz.

Gereç ve Yöntem: 25- 65 yaş aralığında periferik fasiyal paralizi geçiren 157 hastanın (76 kadın ve 81 erkek) ve 30 kontrol grubu katılımcının verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma kapsamında hastaların yaşları, cinsiyetleri, BP tarafı, House-Brackmann Skorlama (HBS) sistemine göre evreleri, NLR, MPV ve PLR oranları ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamıza 76 (%48.4) kadın ve 81 (%51.6) erkek hasta olmak üzere toplam 157 hasta dahil edildi. Evreler arasında NLR değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Evre 5'in değerleri diğer gruptakilere göre daha düşüktür. Evreler arasında MPV oranları incelendiğinde evre 2 ve evre 3 arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. HB evre farklılıkları ile hematolojik parametreler arasındaki korelasyon analizi yapıldığında ise evre farklılıkları ile sadece NLR oranı arasında anlamlı ancak negatif yönde bir korelasyonun olduğu görülmektedir.

Sonuçlar: Sonuç olarak yaptığımız bu çalışmada literatürden farklı olarak NLR oranları ile hastalık evresi arasında negatif bir korelasyonun da olabileceği sonucuna vardık. Anahtar Kelimeler : Bell paralizisi, hematolojik parametreler, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi