KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 4

DUDAK KANSERİNDE TÜMÖR BAĞIMLI DOKU EOZİNOFİLİSİNİN PROGNOZA ETKİSİ

Sanem Okşan ERKAN 1, MD; Birgül TUHANİOĞLU 1, MD; Talih ÖZDAŞ 1, MD; Süleyman ALTINTAŞ 2, MD; Zeynel Abidin ERKAN 3, MD; Orhan GÖRGÜLÜ 1, MD;
1Numune Training and Research Hospital. Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Department, Adana, TURKEY
2Numune Training and Research Hospital, Pathology Department, Adana, TURKEY
3Aşkım Tüfekçi Hospital. Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Department, Adana, TURKEY
Amaç: Oral kavitenin squamöz hücreli kanserlerinde(SCC) bir çok prognostic faktör tanımlanmıştır.Bunlardan biri de tümörle ilişkili doku eozinofilisidir(TATE) .Bu çalışmanın amacı TATE’nin prognoza etkisini ; klinik ve patolojik değişkenlerle ilgisini araştırmaktır.

Materyal -Metod: Adana Şehir Hastanesi KBB Kliniğine, 2010-2016 Eylül ayları arasında başvuran ve dudak SCC tanısı olarak opere olan 31 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: TATE ile değişkenler incelendiğinde sadece sigara ile ilişkisi bulundu.Sigara içenlerde ılımlı intratümöral TATE saptandı. Tümör grade,rekürrens,boyun disseksiyonu,kan eozinofilisi,perinöral invazyon,lenf nodu metastazı,diferansiyasyon,invazyon derinliği peritumoral ya da intratümöral TATE ile ilişkili bulunmadı.Peritümöral TATE ile sigara arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç: Dudak kanserlerinde tanı sırasında rekürrens ya da prognoz tahmininde kullanılabilecek prediktörler yetersizdir. Tümör dokusunda Hematoksilen -Eozin boyamasıyla bakılabilen doku eozinofilisi değerlendirme bakımından oldukça kolay ve gelecek vadeden ,ileriki araştırmalar için de umut verici bir parametredir. Bu yüzden patoloji raporlarında doku eozinofilisine yer vermenin uygun olabileceği kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler : Dudak kanseri, squamöz hücreli kanser,tümör bağımlı doku eozinofilisi, eozinofili,sigara