KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 2

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGOLU HASTALARDA SERUM 25-HİDROKSİ VİTAMİN D DÜZEYLERİNDE AZALMA

Dr. İsmail GÜLER, Dr. Deniz BAKLACI, Dr. İhsan KUZUCU, Dr. Rauf Oğuzhan KUM, Dr. Müge ÖZCAN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye Amaç: Kliniğimize baş dönmesi şikâyeti ile başvurup posterior kanal benign paroksismal pozisyonel vertigo (PKBPPV) tanısı alan hastalar ile baş dönmesi olmayan sağlıklı kontrol grubunun 25-hidroksivitamin D (25-OH vit D) düzeylerinin karşılaştırılması ve 25-OH vit D’nin BPPV gelişimindeki rolünün araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015- Şubat 2018 tarihleri arasında kliniğimize baş dönmesi şikayeti ile başvurup BPPV tanısı alan 109 hasta ile baş dönmesi veya dengesizlik hikayesi olmayan 80 kişi çalışmaya dahil edildi ve 25-hidroksivitamin D düzeyleri incelendi. İstatiksel değerlendirmeler için ki-kare ve T testi testi kullanıldı.

Bulgular: Ortalama serum 25-OH vit D düzeyleri BPPV ve kontrol grubunda sırasıyla 17.9 ± 9.58 ng/mL ve 21.09 ± 7.45 ng/mL idi. Serum 25-OH vit D düzeyleri BPPV grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p=0.014). BPPV grubunda 73 (%67) hastanın serum 25-OH vit D düzeyleri azalmış (<20 ng/mL) olarak bulunurken kontrol grubunda 39 (%48.8) hastada azalmış 25-OH vit D düzeyleri gözlendi. Serum 25-OH vit D seviyesi düşüklüğü BPPV grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha fazla bulundu. Ayrıca azalmış serum 25-OH vit D olan hastaların BPPV açısından 2 kat fazla risk altında olduğu bulundu (p=0.012, %95 CI= 1.17-3.86, OR=2.13).

Sonuç: BPPV hastalarında serum 25-OH vit D düzeyleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede düşüktür. Ayrıca azalmış serum 25-OH vit D düzeylerinin BPPV gelişimi açısından bağımsız bir risk faktörü olabilir. Anahtar Kelimeler : Benign paroksismal pozisyonel vertigo, 25-hidroksi vitamin D, vestibüler sistem