KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 1

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN LARİNKS KANSERİ FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Mustafa ÇOLAK1, Dr. Mehmet Fatih KARAKUŞ2, Dr. Fakih Cihat ERAVCI3, Dr. Süleyman Emre KARAKURT4, Dr. Aykut İKİNCİOĞULLARI1, Dr. Hacı Hüseyin DERE1
1Ankara Şehir Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilimdalı, Ordu, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi KBB Hastalıkları Anabilimdalı, Konya, Türkiye
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
Amaç: Bu çalışmanın amacı KBB hastalıkları polikliniğine başvuran bireylerin larinks kanseri üzerine olan farkındalığını değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışma 19 sorudan oluşan bir anket çalışmasıdır. Anketin ilk 5 sorusu tanımlayıcı sorulardır. Bu sorularda ankete katılan bireylerin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, sigara içme alışkanlıkları ve alkol kullanımları sorgulandı, geri kalan 14 soruda ise larinks kanserinin etiyolojisi, belirtileri, tedavisi ve tedavi sonrası oluşan morbiditeler sorgulandı. Çalışmaya dahil edilen 200 birey yaş aralığına göre 40 yaş ve altı, 40 yaş üstü olarak iki gruba, eğitim düzeyine göre ilköğretim, lise ve üniversite olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Bireylerin verdiği cevaplar dahil oldukları gruplara göre istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Ankete katılan tüm bireylerin %35'i sigarayı, %27'si alkolü aktif olarak tüketiyordu. Sigara içme oranları gruplar arasında benzerken, alkol tüketiminin üniversite mezunları arasında daha fazlaydı (p=0.02). Tüm bireylerin %35'i ses kısıklığını larinks kanserinin en sık görülen semptomu olarak düşündü. En etkin tedavi olarak ilk sırada kemoterapi cevabı verildi. Tüm bireylerin %33'ü larinks kanseri nedeniyle tedavi alan birinin tam olarak iyileşebileceğini düşünüyordu. 40 yaş ve altı bireylerin %38'i 40 yaş üstü bireylerin ise %59'u tam iyileşmenin olabileceğini düşünüyordu (p=0.004).

Sonuç: Katılımcılar larenks kanseri etyolojisi ve semptomları hakkındaki sorulara yüksek oranda doğru cevap verirken, tedavi seçenekleri ve tedavi sonrası morbiditeler ile ilgili sorulara daha düşük oranda doğru cevap vermişlerdir. Anahtar Kelimeler : Anket, Baş boyun kanserleri, Bilgi düzeyi, Larinks kanseri, Sigara