KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

YAŞLI HASTADA BİLATERAL RANULA: OLGU SUNUMU

Hüseyin YAMAN, MD1; Hamdi ARBAĞ, MD1; Ziya CENİK, MD1; Kayhan ÖZTÜRK, MD1; Hatice TOY, MD2
1Selçuk University Meram Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Konya, Turkey
2Selçuk University Meram Faculty of Medicine, Department of Patology, Konya, Turkey
Ranula sublingual bezden gelişen ekstravazasyon kistidir. Genellikle ağrısız, fluktuan şişlik olarak görülür. Sıklıkla genç erişkinlerde görülür ve unilateraldir. Bilateral ranula nadirdir. Elli üç yaşında kadın hasta, 6 aydır bulunan ve zamanla büyüyen ağız tabanında bilateral şişlik şikayeti ile başvurdu. Lezyonlar intraoral yolla total olarak çıkartıldılar. Postoperatif dönemde komplikasyon görülmedi ve 7 aylık takip süresinde rekürrens yoktu. Anahtar Kelimeler : Ranula, sublingual bez, teşhis, tedavi, rekürrens