KBB-Forum 2012 , Cilt 11 , Sayı 4

MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA BRONŞİAL REVERSİBİLİTE SONUÇLARI

Dr. Fazıl Emre ÖZKURT1, Dr. Fatih ÖZDOĞAN2, Dr. Ali İhsan ÇARKANAT3, Dr. Muhammed Fatih EVCİMİK4, Dr. Mehmet AKDAĞ1, Dr. Aylin GÜL1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Silvan Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
3Silvan Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
4İstanbul Medipol Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç: Bu çalışmada, bronşial tutulum için risk altında olan mevsimsel alerjik rinitli hastalar değerlendirildi.

Hastalar ve Yöntemler: Deri prick testi, anamnez ve fizik muayene ile mevsimsel alerjik rinit tanısı konulan hastalar çalışmaya alındı. Her hastaya spirometri ile 400 mikrogram salbutamol kullanarak reversibilite testi yapıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: 48 hasta incelendi. Hastaların testten önceki FEV1% değerleri ortalama 70,29±13,05, testten sonraki değerleri ortalama 77,54±14,01 olarak bulundu. Testten önceki FVC % değerleri ortalama 71,23±14,71, testten sonraki değerleri ortalama 77,04±14,67 olarak bulundu Toplam 19 hastada (% 39,58) reversibilite pozitif olarak bulundu. Testten önceki ve sonraki FVC% ve FEV1% değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. (p< 0.01)

Sonuç: Astım ve alerjik rinit birlikteliği oldukça sıktır. Mevsimsel allerjik rinit tanısı alan hastalar astım açısından risk altındadır. Bu hastalar bronşial tutulum açısından ayrıca muayene edilmeli ve hastalar bilgilendirilmelidir. Reversibilite testi oldukça kolay uygulanabilen ve ucuz bir testtir ve bu tip hastalarda güvenle kullanılabilir.

Giriş

Allerjik rinit, burun mukozasının allerjene immunglobulin (Ig) E aracılı inflamatuar yanıtıyla oluşan burun akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı ve hapşırma gibi tipik semptomlar ile karakterize bir hastalıktır.[1] Astım alt solunum yollarının geri dönüşümlü havayolu obstrüksiyonu, havayolu aşırı duyarlılığı ve hırıltı, balgamlı öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi gibi şikayetleri olan havayolu semptomları ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır.[2]

Astım ile karakterize olan havayolu obstrüksiyonu spirometri ile kolaylıkla değerlendirilebilir.[3] Çeşitli parametreler kullanılabilir ama altın standart 1. saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmidir (FEV1).[4] Allerjik rinitli hastalarda oldukça sık olarak astım semptomları, spirometrik bozuklar veya her ikisi de bulunabilir. Gerçekten de bozulmuş FEV1 değerleri bazı alerjik rinitli hastalarda tespit edilebilir hatta hastalar sadece burun semptomlarını algılarlar.[5]

Bu çalışmada, bronşial tutulum için risk altında olan mevsimsel alerjik rinitli hastalar değerlendirildi. Mevsimsel allerjik riniti olan hastalarda bronkodilatasyon testi uygulandı.

Yöntem ve Gereçler

Çalışma için etik kurul onayı (protokol numarası: B.30.2.İMU.0.05.05-02) alındı ve çalışmaya başlandı. Çalışma polen mevsimi sonları olan mayıs ve haziran aylarında yapıldı. Hastalardan ayrıntılı bir klinik öykü alındı ve fizik muayene yapıldı. Şu kriterleri taşıyan hastalar çalışma dışı bırakıldı; sistemik hastalık öyküsü (örn. hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, beta bloker kullanımı), astım öyküsü veya astım semptomları bulunması ( örn. öksürük, wheezing, dispne, nefes darlığı) , akut veya kronik üst solunum yolları enfeksiyonu, anatomik nazal bozuklar (örn. nazal polip, septum deviasyonu), sigara içme veya sigara içme öyküsü, immunoterapi uygulanması veya immunoterapi uygulanması öyküsü, nazal veya oral kortikosteroid kullanımı, 4 hafta öncesine kadar nazal veya oral vazokonstrüktör, antilökotrien ve antihistaminik kullanımı. Mevsimsel alerjik rinit tanısı nazal septomların yalnızca polen mevsimi (mart, nisan, mayıs, haziran ayları) varlığı ve pozitif deri prick testi (çimen karışımı, Compositae karışımı, huş, fındık, zeytin ağacı vb.) sonuçları ile konuldu. Hastalık özellikleri olarak birbirine yakın bir grup oluşturmak için perineal alerjik rinitli hastalar çalışma dışı bırakıldı (nazal semptomların yıl boyunca varlığı ve akar, hayvan tüyü vs. karşı pozitif deri prick testi).

Deri prick testi, Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi yönergelerine göre yapıldı.[6] Test ev tozu akarı (Dermatophagoides farinae ve Dermatophagoides pteronyssinus), kedi, köpek, kümes hayvanı, at, keçi tüyü, inek epiteli, çimen karışımı, Compositae karışımı, huş, fındık, zeytin ağacı, Alternia tenuis, Cladosporium ve Aspergillus dahil 50 antijen karışımı içermekteydi (Allermed lab. USA).

Spirometri taşınabilir ofis spirometre kullanılarak yapıldı (nSpire KoKo Legend, Germany). Bronkodilatasyon testi 400 mikrogram salbutamol kullanarak uluslararası kurallarına göre yapıldı. FEV1 ve/veya FVC değerlerinin başlangıçtan itibaren en az 200 ml veya >12% artışı reversibilite olarak kabul edildi.[3]

Bulgular

Çalışmaya yaşları 18 ile 58 arasında değişen 33 kadın 15 erkek toplam 48 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 28,33±11,14 yıl idi. Şikayetleri yalnızca bahar mevsiminde olmak üzere 3 ay ile 6 yıl arasında değişmekte idi. Hastaların testten önceki FEV1% değerleri ortalama 70,29±13,05, testten sonraki değerleri ortalama 77,54±14,01 olarak bulundu. Testten önceki FVC % değerleri ortalama 71,23±14,71, testten sonraki değerleri ortalama 77,04±14,67 olarak bulundu (Şekil 1 ve 2). Toplam 19 hastada (% 39,58) reversibilite pozitif olarak bulundu. Testten önceki ve sonraki FVC% ve FEV1% değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. (p< 0.01)

Şekil 1: Bronkodilatasyon testinden önceki ve sonraki FVC% değerleri.

Şekil 2: Bronkodilatasyon testinden önceki ve sonraki FEV1% değerleri.

Tartışma

Allerjik rinit ve astım IgE aracılı inflamatuar yanıtla ilişkili hastalıklardır.[7] Alt ve üst havayollarındaki alerjene karşı inflamasyon paterni benzerdir.[8] Astım ile alerjik rinit arasındaki bağlantı direk ve indirek etkenler ile açıklanabilir. Direk etkenler nazobronşial refleks, burundaki inflamatuar hücrelerin ve/veya medyatörelerin alt solunum yollarına post nazal akması, burundaki inflamatuar hücrelerin ve/veya medyatörelerin sistemik solunuma geçmesi ve sonuçta akciğeri etkilemesidir. İndirek etkenler ise burun tıkanıklığına bağlı filtrasyon, nemlendirme ve ısıtma fonksiyonlarının azalmasıdır.[9,10]

Astıma bağlı havayolu obstrüksiyonu spirometri ile kolaylıkla değerlendirilebilir ve altın standart 1. saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmidir (FEV1).[3-4] Havayolu obstrüksiyonu spontan olarak veya bronkodilatador ilaçlar ile geri dönebilir. Bronkodilatasyon testi, bronşial obstrüksiyonun reversibilitesini göstermek için yapılır ve astım tanısını doğrular.[11] Biz yaptığımız çalışmada bronşial reversibiliteyi araştırmak için spirometri kullandık.

Shaaban ve ark'nın yapmış oldukları bir çalışmada alerjik rinitte Bronşial hiperreaktivite gelişme riski kedi ve mite (perineal alerjenler) alerjilerinde daha fazla olarak bulunmuş. Nedeni tam olarak bilinmese de sene içinde alerjene daha fazla ve kapalı ortamlarda alerjenler ile daha fazla maruz kalmaya bağlı olabileceği öngörülmüş.[12] Ciprandi ve ark'nın yapmış oldukları bir çalışmada alerjik rinitli hastaların 50% ‘sinde pozitif bronkodilatasyon testi saptamışlar.[11] Biz çalışmamızda yaklaşık 39.5% hastada pozitif reversibilite saptadık. Bulgularımız astım şikayetleri olmayan allerjik rinitli hastalarda bronşial tutulumun ve astım ile allerjik rinitin oldukça sık beraber bulunduğunu göstermektedir.

Sonuç

Mevsimsel allerjik rinit tanısı alan hastalar astım açısından risk altındadır. Bu hastalar bronşial tutulum açısından ayrıca muayene edilmeli ve hastalar bilgilendirilmelidir. Reversibilite testi oldukça kolay uygulanabilen ve ucuz bir testtir ve bu tip hastalarda güvenle kullanılabilir.

Kaynaklar

1) Christodoulopoulos P, Cameron L, Durham S, Hamid Q. Molecular pathology of allergic disease. II Upper airway disease. J Allergy Clin Immunol. 2000;105:211-23. [ Özet ]

2) Bousquet J, Jeffery PK, Busse WW, Johnson M, Vignola AM: Asthma. From bronchoconstriction to airways inflammation and remodeling. Am J Respir Crit Care Med 2000, 161:1720-1745. [ Özet ]

3) Pellegrino R, Viegi G, Brusasco V, Crapo RO, Burgos F, Casaburi R, Coates A, van der Grinten CP, Gustafsson P, Hankinson J, Jensen R, Johnson DC, MacIntyre N, McKay R, Miller MR, Navajas D, Pedersen OF, Wanger J. Interpretative strategies for lung function tests. Eur Respir J. 2005;26:948-68. [ Özet ]

4) Global Initiative for Asthma. Pocket Guide for Asthma Management and Prevention. National Hearth, Lung and Blood Institute, National Institute of Health, Bethesda, MD, 1997, NIH Publication no. 96-3659B.

5) Ciprandi G, Cirillo I, Vizzaccaro A, Tosca MA, Passalacqua G, Pallestrini E, Canonica GW. Seasonal and perennial allergic rhinitis: is this classifi cation adherent to real life? A population based study. Allergy. 2005;60:882-7. [ Özet ]

6) Dreborg S (Ed.). EAACI Subcommittee on Skin Tests. Skin tests used in type I allergy testing. Position Paper. Allergy. 1989; 44 (Suppl.10):22-31. [ Özet ]

7) Jang AS. Nasal eosinophilic inflammation contributes to bronchial hyperresponsiveness in patients with allergic rhinitis. J Korean Med Sci. 2002 Dec;17(6):761-4. [ Özet ]

8) Thomas M: Allergic rhinitis: evidence for impact on asthma. BMC Pulm Med 2006, 6(Suppl 1):S4 [ Özet ]

9) Corren J. The impact of allergic rhinitis on bronchial asthma. J Allergy Clin Immunol 1998; 101: S352-6. [ Özet ]

10) Alvarez MJ, Olaguibel JM, Garcia BE, Tabar AI, Urbiola E. Comparison of allergen-induced changes in bronchial hyperresponsiveness and airway inflammation between mildly allergic asthma patients and allergic rhinitis patients. Allergy 2000; 55: 531-9 [ Özet ]

11) G Ciprandi, S Quaglini, V Giunta, I Cirillo. Assessment of the Bronchodilation Test by Visual Analog Scale in the Selection of Patients With Rhinitis for Screening Spirometry. Investig Allergol Clin Immunol 2010; Vol. 20(5): 419-424 [ Özet ]

12) Shaaban R, Zureik M, Soussan D, Antó JM, Heinrich J, Janson C, Künzli N, Sunyer J, Wjst M, Burney PG, Neukirch F, Leynaert B. Allergic rhinitis and onset of bronchial hyperresponsiveness: a population-based study. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Oct 1;176(7):659-66. Epub 2007 Jul 5. [ Özet ]