KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 1

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO: KRONİK HASTALIKLAR VE REKÜRRENS

Dr. Büşra 1, ALTIN Dr. Görkem 1, ERTUĞRUL
1Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye Amaç: Bu çalışmanın amacı, Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) tanısı alan bireylerde eşlik eden kronik hastalıkların belirlenmesi ve bu hastalıkların BPPV rekkürrensine ve prognozuna etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: BPPV tanısı almış 72 kadın (%68), 34 erkek (%32) olmak üzere toplam 106 bireyin (yaş ortalaması 53,29 ± 15,08) verileri retrospektif olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada bireylerin %55,7'si akut BPPV, %44,3'ü ise subklinik BPPV tanısı almıştır. Bireylerin %61,4'ünde kronik hastalık bulunmaktadır. Bireylerin %34,2'sinde tek başına veya diğer kronik hastalıklara ek olarak hipertansiyon görülürken, %10,8'inde hipertansiyon ve Tip II Diabetes Mellitus birlikte görülmüştür. Çalışmada BPPV rekürrensi %70,8'dir. Kronik hastalığı olan bireylerin %28,3'ünde, kronik hastalığı olmayan bireylerin ise %21,7'sinde BPPV ilk ataktan sonraki 1 yıl içerisinde rekürre etmiştir.

Sonuç: BPPV şüphesi ile değerlendirilen hastalarda eşlik eden kronik hastalık bilgisinin sorgulanması, kronik hastalığı ve vertigo şikayetleri olan bireylerin de BPPV açısından değerlendirilmesi önerilmektedir. Özellikle Hipertansiyon ve tip II Diabetes Mellitus birlikte görülen hastaların BPPV açısından risk altında olabilecekleri akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Hipertansiyon, diabet, BPPV, vertigo, kronik hastalık