KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 1

25 YAŞ ALTI GENÇ ERİŞKİNLERDE DİL KANSERİ: 2 HASTAYA AİT GÖZLEMLERİMİZ

Dr. Sinan KOCATÜRK1, Dr. Ünsal HAN3, Dr. Şemsettin OKUYUCU2, Dr. Atatürker ARIKÖK3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Sivas, Türkiye
2SSK Ankara Eğitim Hastanesi, II. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
2SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Skuamoz hücreli dil kanseri; genç hastalarda yaşlı hastalara göre farklı etyolojik, onkolojik ve klinik özellikler göstermektedir. Klinik gözlemler, dil kanserinin genç hastalarda yaşlı hastalarla karşılaştırıldığında, daha agresif seyrettiği ve sağkalımın daha kötü olduğu yönündedir. Bu makalede 20 ve 22 yaşında iki hastaya ait gözlemlerimiz sunulmuştur. Her iki hastamızda da primer tümöre ve boyuna agresif tedaviler uygulanmıştır. Bir hastamız postoperatif 11.ayda primer nüks sebebiyle kaybedilirken diğer hastamız postoperatif 14. ayda nükssüz olarak takip edilmektedir. Her iki hastamızda da p53, p21 ve p27 negatif bulunmuştur. Klinik gözlemlerimiz literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Dil kanseri, genç erişkin