KBB-Forum 2016 , Cilt 15, Sayı 1

ANI İŞİTME KAYIPLI HASTALARDA ORAL STEROİD, İNTRATİMPANİK STEROİD VE HİPERBARİK OKSİJEN KOMBİNE TEDAVİSİNİN UZUN DÖNEM İŞİTME SONUÇLARI

Ayşegül VERİM1, MD; Barış NAIBOĞLU1, MD; Semra KÜLEKÇI2, MD; Çiğdem KALAYCIK ERTUGAY1, MD; Lütfü ŞENELDİR1, MD; Çiğdem TEPE KARACA1, MD; Sema ZER TOROS1, MD
1Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, Haydarpaşa Numune Educational and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, Fatih Sultan Mehmet Educational and Research Hospital, Istanbul, Turkey
Çalışmanın amacı: İdiyopatik ani sensorinöral işitme kayıplarında (İASNİK) intratimpanik steroid, sistemik steroid ve hiperbarik oksijen kombine tedavisinin hastaların kısa ve uzun dönem işitme sonuçları üzerine etkisini değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Çalışmamız retrospektif bir vaka analizidir. Çalışma grubumuz İASNİK tanısı ile 2005-2011 yılları arasında üçüncü basamak merkezinde intratimpanik steroid, sistemik steroid ve hiperbarik oksijen kombine tedavisi uygulanan 125 erişkin hastayı içermektedir. İşitme karakteristikleri bazal dönem, tedavi bitiminden 1 ay sonrası ve uzun dönem (ort: 3.03±1.49; 1-6 yıl arası) sonrasındaki 500, 1000, 2000, 4000 Hz frekanslarda saf ses ortalaması (SSO) kullanılarak değerlendirilmiştir. İşitme iyileşme oranı Siegel kriteri kullanılarak sınıflandırılmıştır.

Bulgular: Kombine tedavi uygulanan hastaların %18,4'ünde tam iyileşme görülmüş ve bu oran uzun dönemde %23,2'ye çıkmıştır. Tedavi sonrasında ve uzun dönemde sırasıyla %55,2 ve %49,6 hastada işitmede iyileşme görülmemiştir. Tinnituslu hastalarda uzun dönem Siegel iyileşme oranı önemli oranda daha kötüdür. Uzun dönemde tam iyileşme görülen hastaların parsiyel, hafif ve hiç iyileşme görülmeyen hastalardan önemli oranda daha genç olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: Multimodal yaklaşımın İASNİK uzun dönem sonuçları üzerine kümülatif etkisi yoktur. Anahtar Kelimeler : İdiyopatik ani sensorinöral işitme kaybı; İşitme sonuçları; Saf ses ortalaması; Siegel kriteri; İntratimpanik steroid; Hiperbarik Oksijen Tedavisi