KBB-Forum 2008 , Cilt 7, Sayı 2

ALT KONKA HİPERTROFİLERİNDE RADYOFREKANS TEDAVİSİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI

Dr. Ahmet Emre SÜSLÜ1, Dr. Serap KÖYBAŞI ŞANAL1, Dr. Yusuf Özgür BİÇER2, Dr. Yasemin ONGUN1
1İzzet Baysal Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, KBB Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Amaç: Alt konka hipertrofilerinde radyofrekans cerrahisinin uzun dönem sonuçlarını araştırmak.

Yöntem ve Gereçler: Alt konka hipertrofilerinde radyofrekans ile tedavi edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiş, preoperatif ve işlem sonrası erken dönemde (2 ay) doldurulmuş olan 10 cm’lik vizüel analog skala (VAS) skorları kaydedilmiştir. Çalışmaya alınan hastalara aynı VAS uzun dönemde uygulanmış, tekrarlı ölçümler için varyans analizi yapılarak preoperatif, kısa dönem ve uzun dönem VAS skorları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 89 hasta alınmıştır. Ortalama takip süresi 30,5 ± 5,8 ay olarak bulunmuştur. Preoperatif VAS skoru ortalama 8,6 ± 1 iken kısa dönem ve uzun dönem VAS skorları sırası ile 4,2 ± 2,3 ve 4,7 ± 2,7 olarak bulunmuştur. Kısa ve uzun dönem VAS sonuçları arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p=0,29).

Sonuç: Alt konka hipertrofilerinin tedavisinde uzun dönem sonuçları göz önüne alındığında etkili bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Radyofrekans, alt konka hipertrofisi, vizüel analog skala