KBB-Forum 2002 , Cilt 1, Sayı 4

%0.2'LİK NİTROFURAZON EMDİRİLMİŞ EKSTRAFOR NAZAL TAMPONLARIN NAZAL FLORA ÜZERİNDEKİ VE POSTOPERATİF ENFEKTİF KOMPLİKASYONLARI ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ

Dr.Sinan KOCATÜRK1, Dr.Sumru YARDIMCI1, Dr. Tayfur DEMİRAY2, Dr. Ebru KANDIRALI2, Dr. Vildan HACIOĞLU2, Dr. Ünsal ERKAM1, Dr. Ali MERT2
1SSK Ankara Eğitim Hastanesi, II. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
2SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
%0.2 nitrofurazon emdirilmiş nazal tampon uygulamasının nazal floraya olan etkisi ve postoperatif enfektif komplikasyonları önlemedeki etkinliği araştırılmıştır. Septoplasti uygulanan 74 hastanın 54’ünde % 0.2'lik nitrofurazon emdirilmiş ekstrafor nazal tampon kullanılmış, 20’sinde ise % 0.9 NaCl ile ıslatılan ekstrafor tampon uygulanarak kontrol grubu oluşturulmuştur. Tüm hastalarda operasyon sonrasında 5 gün süreyle oral amoksisilin klavulonik asit kullanılmıştır. Preoperatif ve postoperatif olarak alınan nazal kültürler incelenmiştir. Nitrofurazon kullanılan grubun postoperatif kültürlerinde nazal floranın gr (+) elemanlarında baskılanma olurken, gr (-) elemanlarda anlamlı boyutta artış saptanmıştır. Buna rağmen sadece bir hastada ilave tedavi gerektirmeyen lokalize enfeksiyon olmuştur. %0.9 NaCl ile ıslatılan tamponların kullanıldığı kontrol grubunda hem gr (-) hem de gr (+) mikroorganizmalardaki üremede anlamlı artış görülmüş ve üç hastada ilave tedavi gerektirmeyen lokalize enfeksiyon gelişmiştir. Hiçbir hastada sistemik enfektif komplikasyon olmamıştır. Sonuç olarak nitrofurazon emdirilmiş nazal tamponların nazal flora üzeride etkisi bulunmakta ve postoperatif enfektif komplikasyonları önlemede faydalı olmaktadır. Anahtar Kelimeler : septoplasti, ekstrafor nazal tampon, nitrofurazon, nazal flora, komplikasyon