KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 2

MİKRODEBRİDERİN NAZAL POLİPOZİSİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE OBJEKTİF BULGULAR VE YAŞAM KALİTESİ YÖNÜNDEN ETKİSİ: RANDOMİZE VE TEK KÖR KLİNİK ÇALIŞMA

Kürşat CEYLAN, MD; Ünal BAYIZ, MD; Zeynep KIZILKAYA, MD; Özcan LALE, MD; Hatice EMİR, MD; İlhan ÜNLÜ, MD; Ahmet YAVANOĞLU, MD; Erdal SAMİM, MD
Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital, E.N.T. Department, Ankara, Turkey Amaç: Prospektif, randomize ve tek kör bir klinik çalışma ile toplam 97 hastadan oluşan iki grupta nazal polipozisin cerrahi tedavisinde mikrodebrider ve klasik enstrümanların karşılaştırılması.

Metodlar: Üçüncü basamak referans merkezinde nazal polipozis nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 97 hasta randomize olarak iki grup halinde çalışmaya dahil edildi. SF-36 Genel sağlık düzeyi anketi yaşam kalitesi ölçütü olarak alınırken Lund-Mackay radyolojik ve endoskopik skorlaması ve akustik rinometri ile nazal volüm ölçümü objektif değerlendirmede kullanıldı. Sonuçlar operasyon öncesi ve postopeartif 6. ayda değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirmede eşleştirilmiş t testi ve ANOVA testi kullanıldı.

Bulgular: Klasik gruptaki radyolojik skorlama hariç her iki grupta objektif ve subjektif parametreler postoperatif olarak anlamlı iyileşme göstermiştir. Ancak iki grup arasında her iki tür parametre yönünden anlamlı fark oluşmamıştır. Majör komplikasyon izlenmemiştir.

Sonuç: Mikrodebrider ve klasik cerrahi enstrümanlar arasında objektif ve subjektif parametreler yönünden farkının olmadığına işaret eden bu çalışma mikrodebrider ile doyurucu cerrahi sonuçlar, minimal mobidite ve artmış hasta ve cerrah konforu unsurlarını rapor eden literatürdeki önceki çalışmalara tamamlayıcı bir unsur oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler : Mikrodebrider, nazal polipozis