KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

BİR TAVŞAN MODELİNDE KOSTAL KIKIRDAK GREFTİNİN BİYOMEKANİK VE HİSTOLOJİK ÖZELLİKLERİ: ÜÇ AYLIK TAKİP İLE KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR

Elad AZİZLİ 1, MD; Zeynep ALKAN 2, MD; Aylin BEKEM 3, MD; Ahmet Unal UNAL 3, MD; Nevra DURSUN 4, MD; Ozgur YİGİT 5, MD;
1Private Akif Mehmetoğlu Outpatient Clinic, Otolaryngology Specialist, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Yeditepe University, Istanbul, Turkey
3Department of Metalurgical and Materials Engineering, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey
Amaç: Bu çalışmada nazal dorsal greft olarak kullanılan tavşan kaburga kıkırdağının histolojik ve biyomekanik özellikleri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif hayvan çalışmasına 8 erkek Yeni Zelanda tavşanı dahil edildi. Kaburga kıkırdağı alındıktan sonra greft, nazal dorsum üzerine yapılan subperiostal cebe yerleştirildi. Karşı taraf 7. kostal kıkırdaklar da kontrol olarak alındı. İşlemden sonraki üçüncü ayda kıkırdak greftleri ve karşı taraf kontroller çıkarıldı ve 3-nokta bükme testine tabi tutuldu. Hematoksilen-eozin boyalı kesitler, kondrosit canlılığını ve kondroid dokusunun durumunu değerlendirmek için de kullanıldı.

Bulgular: Nazal dorsal greft ile 7. kostal kıkırdağın boyutları (kalınlık ve genişlik) arasında istatistiksel olarak fark yoktu. Karşı taraf 7. kostal kıkırdağın bükülme dayanıklılığı ve canlı kondrosit hücre sayısı nazal dorsal greftlere göre anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p = 0,028, p = 0,027).

Sonuç: Nazal cerrahide kullanılan kostal kıkırdak greftlerinin boyutlarında zamanla önemli bir azalma tespit etmemiş olsak da, canlı kondrosit sayısındaki ve bükülme dayanıklılığındaki azalma ile tespit edildiği üzere biyomekanik özelliklerinin değiştiği görülmektedir. Anahtar Kelimeler : Kostal kıkırdak, nazal dorsal greft, tavşan modeli