KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 3

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATINDA FONKSİYONEL VE ANATOMİK BAŞARININ ANALİZİ

Dr. Özlem SAATCİ1, Dr. Ömer Necati DEVELİOĞLU2, Dr. Mehmet KÜLEKÇİ2
1Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye
2Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye
Amaç: Bu çalışmanın amacı, endoskopik endonazal dakriosistorinostomi ameliyatı yapılan hastaların kısa ve uzun dönemli takip sonuçlarını karşılaştırmak ve endoskopik endonazal dakriyosistorinostomi ameliyatında başarıyı etkileyen faktörleri literatür bilgileri ile birlikde tartışmakdır.

Yöntemler: Çalışma, nazolakrimal kanal tıkanıklığı nedeniyle endonazal endoskopik dakriyosistorinostomi ve silikon tüp entübasyonu uygulanan 42 erişkin hastanın 61 gözünü içermektedir. Postoperatif 6. ayda ve 3. yılda kontrolleri yapılan hastaların verileri istatiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 50,47±7,95 olarak bulunmuştur. Postoperatif 6.ayda ve 3.yılda elde edilen fonksiyonel ve anatomik başarı sonuçları karşılaştırıldığında, başarı oranları azalmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemektedir (p> 0.05).

Sonuç: Endoskopik endonazal dakriosistorinostomi ameliyatı nazolakrimal kanal tıkanıklığının tedavisinde, kısa ve uzun dönem sonuçları bakımından güvenli ve etkili bir cerrahi prosedürdür. Anahtar Kelimeler : Endonazal; endoskopik dakriosistorinostomi;epifora; nazolakrimal kanal