KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 2

ÜST GÖZ KAPAĞI (BLEFAROPLASTİ) AMELİYATI ÖNCESİ LOKAL ANESTEZİ İNFİLTRASYONUNDA ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN (KESKİN İĞNE VEYA KÜNT KANÜL) AMELİYAT SONRASINDAKİ MORLUK VE ŞİŞLİĞE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Berke ÖZÜCER 1, MD; Hülya YÜKSEL 2, MD; Oğuz ÇÖRTÜK 3, MD; Ömer UYSAL 4, MD
1Başkent Üniversitesi, İstanbul Hastanesi, KBB Bölümü, İstanbul, Turkey
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Bölümü, İstanbul, Turkey
3Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrah Bölümü, İstanbul, Turkey
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biyoistatistik Bölümü, İstanbul, Turkey
Amaç: Üst blefaroplastiyi takiben postoperatif ödem ve ekimoz ameliyat sonrası çok sık yaşanır ve azaltılması için literatürde birçok yöntem denenmiştir. Bu çalışmanın amacı ameliyat öncesi lokal anestezi infiltrasyon tekniğinin postoperatif ödem ve ekimoza etkisini değerlendirmektir. Lokal anestezik enjeksiyonu künt uçlu kanül ve keskin iğneyle enjekte edilmiştir. Sağ ve sol üst göz kapağı her hasta için kendi-kontrollü olarak dizayn edilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Onaltı üst blefaroplasti hastası (32 üst göz kapağı) ameliyat edilmiştir. Randomize olarak her hastanın infiltrasyon anestezisi bir gözde 27G künt uçlu kanülle, diğer gözde ise 27G keskin iğneyle enjekte edilmiştir. Lokal anestezik miktar ve içeriği ve uygulanan cerrahi girişim bu değişken dışında her iki göz için aynıdır. Fotoğraflama her hasta için postoperatif birinci ve yedinci günde gerçekleştirildi. Bu fotoğraflar sağ ve sol karşılaştırılmalı olarak ödem ve ekimoz açısından değerlendirildi. Değerlendirmede körlü-dizayn kullanılarak üç cerrah tarafından yapıldı. Değerlendirme ekimoz ve ödem için ayrı ayrı yapıldı ve üç seçenek sunuldu 1) sağ taraf soldan çok 2) sol taraf sağdan çok 3) fark yok. Sonuçlar Mann Whitney U testiyle değerlendirildi.

Bulgular: Onaltı hastanın 32 üst göz kapağı ameliyat edildi. Ortalama yaş 59.3±6.6 idi. Ekimoz değerlendirmelerinin analizinde künt kanül ve iğne için hem 1. hem de 7. gün sonuçları arasında anlamlı bir fark görülmedi. Ödem değerlendirmelerinin analizinde künt kanül ve iğne için 1. ve 7. gün sonuçları arasında anlamlı bir fark görülmedi.

Sonuç: Blefaroplasti öncesi lokal anestezik enjeksiyonunda künt kanül kullanımının erken postoperatif dönemde yaşanan ekimoz ve ödeme faydası görülmemiştir. Anahtar Kelimeler : Blefaroplasti, ekimoz, ödem, şişlik, morluk, kanül, künt kanül