KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

KLİNİĞİMİZDE BELL PARALİZİSİ TANISI ALAN HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Dr. Nihat SUSAMAN1, Dr. Yavuz Sultan Selim YILDIRIM1
1SBÜ Elazığ SUAM Fethi Sekin Şehir Hastanesi, KBB, Elazığ, Türkiye Amaç: Bu makalenin amacı kliniğimizde Bell Paralizisi tanısı alan hastaların retrospektif analizinin yapılması ve konunun güncel literatür eşliğinde tartışılmasıdır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya, SBÜ Elazığ SUAM Fethi Sekin Şehir Hastanesi KBB polikliniğine Şubat 2015 ile Nisan 2019 tarihleri arasında fasiyal paralizi kliniğiyle başvuran veya konsulte edilerek BP tanısı alan 102 hasta dahil edildi. Çalışmamıza alınan 102 BP'li hastanın 56'sı (%55) kadın, 46'sı (%45) erkekti.

Bulgular: Hastaların 48'inde (%47) sağ ve 54'ünde (%53) sol periferik fasiyal paralizi (PFP) mevcuttu. Hastaların 21'inde (%20.3) diyabet (DM), 10'unda (%9,8) hipertansiyon (HT), 13'ünde (%13) DM ve HT eşlik ediyordu. 8 Hastada (%7) gebelik mevcuttu. Birinci ayın sonunda 102 hastanın 17'sinde (%16) motor fonksiyonların kısmi düzelmesi, 5 hastada (%4.8) hemifasiyal spazm, 80 hastada (%78,4) sekelsiz bir şekilde iyileşme olduğu saptandı.

Sonuç: Günümüz de BP ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen hastalığın etiyolojisi, tedavisi ve prognozu konularında tam bir fikir birliği sağlanamamıştır. Hastalığın tedavisindeki temel ajanlar streoidlerdir. Etyoloji ve prognoz ile ilgili bilgilerin netleşmesi için daha ileri moleküler ve genetik, geniş hasta serili çalışmaların yapılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : Fasiyal paralizi, bells palsi, tedavi