KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

ALLERJİK NAZAL POLİPLİ HASTALARDA EOZİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN (ECP) DEĞERLENDİRMESİ

Dr. Nihat YILMAZ
1Karabük Üniversitesi Karabük Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye Amaç: Eozinofilik Katyonik Protein (ECP) astım , allerji ve nazal polip gibi birçok hastalığın inflamasyonunun patofizyolojisinde güçlü rol oynar. Çalışmamızın amacı , allerjik nazal polipli hastalarda , nazal polibi olmayan hastalara göre , serum ECP düzeylerindeki artışı araştırmaktır.

Yöntemler: Allerji şikayetleri olan ve deri prick testinde en az bir allerjik teste duyarlı olan nazal polipli 45 hasta (Grup 1 ) (ortalama yaş :37.16 ±13.11 ), nazal polipsiz 40 hasta (Grup2) (ortalama yaş 38.38±17.10) ile , serum ECP değerleri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: NP li Grup da ECP düzeyleri ortalaması 114 ± 42.70 idi .Kontrol grubunda ECP düzeyleri ortalaması 87.5 ±88.38 idi. Çalışma grubu ve kontrol grubu arasında serum ECP değerleri açısından anlamlı fark vardı .(p<0.005).Serum ECP değerleri NP li hastalarda anlamlı derecede fazlaydı.

Sonuç: Nazal polipli hastaların , polibi olmayan allerjik hastalara göre kan ECP düzeyleri anlamlı yüksekti.Kan ECP düzeyleri allerjide artış gösteriyordu ve özellikle de polip oluşan vakalarda istatistiksel olarak anlamlı yükseliyordu. Anahtar Kelimeler : Eozinofilik Katyonik protein (ECP) .Allerji, Nazal Polip