KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

KÖRNER SEPTUMLU TEMPORAL KEMİKLERDE SİNÜS TİMPANİ HACMİ: KANTİTATİF ÜÇ BOYUTLU ANALİZ

Ömer HIZLI 1, MD; Mesut ÖZTÜRK 2, MD; Tümay BEKCİ 3, MD; Güven YILDIRIM 4, MD;
1Giresun University, Prof Dr. A. Ilhan Ozdemir Education and Research Hospital, Department of ENT, Giresun, Turkey
2Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Samsun, Turkey
3Giresun University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Giresun, Turkey
4 Giresun University, Faculty of Medicine, Department of ENT, Giresun, Turkey
Amaç: Bu retrospektif arşivsel temporal kemik bilgisayarlı tomografi çalışmasının amacı, Körner septumunun sinüs timpani gelişimi üzerine etkilerini araştırmaktır.

Yöntemler: 38 hastadan Körner septumlu 68 temporal kemik ve 38 hastadan Körner septumu olmayan 72 temporal kemik dahil edildi. MacOS için OsiriX yazılımını (versiyon 3.8.1, Pixmeo) kullanarak, üç boyutlu sinüs timpani modellerinin hacimlerini ölçtük ve Körner septumu olan ve olmayan temporal kemikler arasındaki sinüs timpani hacimlerini karşılaştırdık.

Bulgular: Toplam 427 hastanın 38'inde (% 8.9) Körner septum vardı. Median sinüs timpani hacmi, Körner septumlu temporal kemiklerde 8.3 (1.7- 20.3) mm3, Körner septumsuz kemiklerde ise 14.2 (2.1-53.2) mm3 idi. Sinüs timpaninin hacmi, Körner septumlu temporal kemiklerde, olmayanlara göre anlamlı derecede düşüktü (p <0.001). Körner septumun sinüs timpani gelişimi ile ilişkili olabileceğini ve sinüs timpani gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu tespit ettik.

Sonuç: Körner septumu olan hastalarda, rezidü kolesteatom riskinin azalması ile ilişkili olarak, sinüs timpani hacmi azalmıştır. Primer hastalığın ortadan kaldırılmasının yanı sıra, kolesteatom ameliyatı sırasında Körner septumunun etkili şekilde turlanması, mastoid antrum ve orta kulağın pnömatizasyonunu sağlamak ve rezidü hastalık riskini azaltmak için yeterli olacaktır. Anahtar Kelimeler : Sinus tympani, Körner septum, petroskuamoz, kolesteatoma, 3D modelleme