KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 2

BÖLGESEL DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

Serkan KAYABAŞI 1, MD; Funda KEMERIZ 2, MD; Serkan ÇAYIR 1, MD;
1Aksaray Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Aksaray, Turkey
2Aksaray Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Aksaray, Turkey
Amaç: Çalışmamızda bölgemizde görülen alerjenlerin başvuru tanısı ve yaşa göre hastalar üzerindeki dağılımını incelemeyi ve deri prick testi yapılmış çocuk ve yetişkinlerde pozitiflik oranını belirlemeyi amaçladık.

Yöntem ve Gereçler: Deri prick testi yapılan 300 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelenerek prick test sonuçları araştırıldı. Çocuk ve yetişkin hastalar arasında prick testi pozitifliği açısından karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: Uygulanan alerjen ekstrelerine karşı en fazla pozitif cevap alınan hastalar anjionörotik ödem (%75) ve alerjik rinit hastaları (%63,75) olarak bulundu. En cok pozitiflik gösteren alerjenler ise sıklık sırasıyla ağaç ve ağaçsı polenler (%53,74), ev tozu akarları (%53,06), çayır ve ot polenleri (%35,37) olarak saptandı. Prick testi istenen 300 hastadan 80 (%26,6) 'i alerjik rinit, 65 (%21,6) 'i kronik öksürük, 58 (%19,3) 'ü kronik idiopatik ürtiker, 45 (%15) 'i jeneralize pruritis, 24 (%8) 'ü atopik dermatit, 18 (%6) 'i kontakt dermatit, 6 (%2,3)" ı 5 alerjik astım ve 4 (%1) 'ü anjionörotik ödem hastasıydı. Çocuk hasta popülasyonunda en yüksek test pozitifliği alerjik rinit (%70,3) ve atopik dermatit (%48) hastalarındaydı. Prick test pozitifliği ve çoklu alerjen pozitifliği oranları arasında çocuk ve yetişkinler açısından anlamlı fark izlenmedi (p>0.05).

Sonuç: Alerjik rinit en sık saptanan prick test endikasyonu olarak bulundu. Prick testi pozitifliğinin en yüksek olduğu hasta grupları anjionörotik ödem ve alerjik rinit hastalarıydı. Ağaç ve ağaçsı polenler ise en sık duyarlılık saptanan alerjendi. Anahtar Kelimeler : Alerjik Rinit, Alerji, Deri Prick