KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 1

ERİŞKİN HASTALARDA KEPÇE KULAK DÜZELTİLMESİNDE ÖNDEN YAYGIN KIKIRDAK AŞINDIRMA YÖNTEMİ İLE MUSTARDÉ DİKİŞİ, SINIRLI ÖNDEN KIKIRDAK AŞINDIRMA VE POSTAVRİKÜLER FASYAL FLEP BİRLEŞİK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Atacan Emre KOÇMAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tip Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Eskişehir, Türkiye Amaç: Kepçe kulak düzeltilmesi amacıyla pek çok yöntem tarif edilmiştir. Bu yöntemler kıkırdak şekillendirici ve koruyucu olarak iki başlık altında toplanabilir. Bu çalışmanın amacı tek cerrah tarafından yapılan iki kepçe kulak ameliyat protokolünün sonuçlarını geriye dönük olarak incelenmesidir.

Gereç ve yöntem: 2007-2014 yılları arasında iki taraflı kepçe kulak deformitesi olan 30 genç erişkin hasta iki farklı protokolle ameliyat edildi. Bunlardan A protokolü (n=14), önden yaygın kıkırdak aşındırma yöntemini; B protokolü (N=16) ise önden sınırlı kıkırdak aşındırma, postavriküler fasyal flap ve Mustardé dikiş tekniklerinin birlikte kullanımını içermekteydi. Protokollerin etkinliği nitel (öncesi ve sonrası hasta fotoğrafları ve antiheliks oluşumu) ve nicel (ameliyat öncesi ve sonrası Heliks ortası - mastoid mesafesinin (HMM) ölçümü ve operasyon süreleri ) değişkenlerle karşılaştırıldı.

Bulgular: Her iki grubun hastaları da ameliyat sonuçlarından memnun kaldı. Sadece B protokolü uygulanan hastaların üçünde küçük komplikasyonlar görüldü. Yapılan HMM ölçümlerinde her iki protokol için ameliyat öncesi ve sonrası değerleri istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıydı (P<0.001). Protokol A ve B'nin ameliyat sonrası HMM ölçümlerinin karşılaştırmasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Her iki ameliyat protokolü de doğru uygulandıklarında iyi sonuçlar vermektedir. Erişkin hastalarda kulak kıkırdağının sertliği dikkate alınarak yaygın ve ya sınırlı ön kıkırdak aşındırmanın ameliyat protokolüne dahil edilmesinin rekürrensi önleme yanında antiheliks oluşturmada etkili olduğu gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler : Kepçe kulak, kıkırdak aşındırma, postavrikuler fasyal flep