KBB-Forum 2010 , Cilt 9, Sayı 4

TRABZON'DA HORLAMA, TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMU SEMPTOMLARI, GÜN İÇİ UYKULULUK HALİNİN PREVALANSI VE BUNLARIN RİSK FAKTÖRLERİ

Ayşegül ÖNERBAY ÇELİK, MD; Abdülcemal Ümit IŞIK, MD; Ahmet URAL, MD; Selçuk ARSLAN, MD; Osman BAHADIR, MD; Mehmet İMAMOĞLU, MD
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB AD, Trabzon, Türkiye Amaç: Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden Trabzon'da horlama, tıkayıcı uyku apnesisendromu semptomları, gündüz uykululuk halinin prevalansı ve bunların risk faktörlerini araştırmak.

Hastalar ve Yöntem: 2007 yılında Trabzon kent merkezinde 3978 kişiyle yüzyüze görüşme yöntemiyle anket uygulanarak horlama, tıkayıcı uyku apnesi ve gündüz uykululuk halinin prevalansını ve bu duruma katkıda bulunabilecek risk faktörleri araştırılmıştır. Elde edilen veriler çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı analiz edilmiştir.

Bulgular: Yetişkinlerde horlama prevalansı %25.3olarak tespit edildi. Erkek cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı, hipotiroidizm, hipertansiyon, alerjik rinit ve antidepresan kullanımının horlama için istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olduğu belirlendi. Yetişkinlerde tıkayıcı uyku apnesi sıklığı %3.8 olarak bulundu. Erkek cinsiyet, obezite, sigara kullanımı, hipertansiyon, alerjik rinit ve antidepresan kullanımının tıkayıcı uyku apnesi ile ilişkili olduğu bulundu. Yetişkinlerde gündüz uykululuk halinin eşlik ettiği apnenin %1.7 oranında görüldüğü ve sigara kullanımı, hipertansiyon, alerjik rinit ve antidepresan kullanımı ile ilişkili olduğu belirlendi. Üst solunum yolu enfeksiyonları sıklığı, alerjik rinit, konuşma bozuklukları ve diş gıcırdatmanın çocuklarda horlama ile ilişkili olduğu gözlemlendi.

Sonuç: Çalışmamız, özel risk gruplarının belirlenerek tanı koyma ve tedavi bağlamında en uygun yaklaşımın sergilenebilmesi için önemlidir. Uyku bozukluklarının sıklığının bilinmesi, komorbiditeler ve sonuçları konusundaki bilinçlenmenin artması ilgili sorunların tedavisine de katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler : Tıkayıcı uyku apnesi, horlama, gündüz uykuluk hali, prevalans