KBB-Forum 2010 , Cilt 9, Sayı 1

SOĞUK DİSSEKSİYON TEKNİĞİNE KARŞI PLAZMAKİNETİK TONSİLLEKTOMİ TEKNİĞİNDE POSTOPERATİF AĞRININ KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Ediz YORGANCILAR, Dr. Müzeyyen YILDIRIM, Dr. Ramazan GÜN, Dr. Faruk MERİÇ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Tonsillektomi sonrası ağrı, postoperatif morbiditeyi etkileyen en önemli sebeplerden biridir. Plazmakinetik cerrahi tekniği tonsillektomide uygulanan yeni tekniklerden biridir ve birçok avantajı olduğu bildirilmektedir. Çalışmamıza dahil edilen toplam 39 hastanın 20'sine soğuk diseksiyon tekniği ile, 19'una plazmakinetik cerrahi tekniği ile tonsillektomi uygulanmış ve postoperatif 1.,3.,7. günlerde boğaz ağrısı vizüel analog skala yardımıyla değerlendirilmiştir. Plazmakinetik tonsillektomi (PT) grubunda soğuk diseksiyon tonsillektomi (ST) grubuna göre postoperatif ağrı 1. günde istatistiksel olarak anlamlı şekilde az iken, postoperatif 3. ve 7. günlerde her iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuç olarak plazmakinetik tonsillektomi tekniği, soğuk diseksiyon tekniğine göre erken postoperatif dönemde anlamlı şekilde daha az ağrı oluşturmakta ve morbiditeyi azaltmaktadır. Anahtar Kelimeler : Tonsillektomi; teknik; ağrı